พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ
อนุโมทนา
    ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมครูของเทวดา และ มนุษย์ทั้งหลาย แม้ปรินิพพานนานแล้ว พระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า
     ขออำนวยพร ศิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูลผล ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจ ความผาสุกทุกประการ จงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัท เพื่อนสหธรรมมิก ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจใผ่ในศีลในธรรม ผู้แสวงหาคุณงามความดี ทั้งหลายโดยทั่วกัน ทุกท่านทุกคน ณ โอกาสนี้
      ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านทั้งหลายกำลังจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถา คือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรม อันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดี เพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟัง จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฎิบัติกิจ ชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคม แก่พระศาสนาแก่ประเทศชาติบ้านเมือง สืบไป
       พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ทรงอนุญาตให้พระแสดงธรรมเมื่อคนมีอะไรปกปิดที่บนหัว คนโบราณว่าไว้ “คั่นสิไถนาให้ ถามควายเบิ่งซะก่อน คั่นว่าควายบ่อพร้อมอย่าจูงเข้าใส่ไถ คั่นสิเทศนาให้ ถามคนฟังเบิ่งสาก่อน คั่นคนฟังบ่อพร้อม กุมเทศน์บาปสิกิน”
  หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ 
 

รวมรายการพระธรรมเทศนา ๑ – ๑๘

๑.พระธรรมเทศนาแนวทางปฏิบัติ (๑ – ๖)

แนวทางปฏิบัติ ๑
๐๐๑.สิบขุนพลแห่งกองทัพมาร

๐๐๒.สิบประจันบานแห่งกองทัพธรรม
๐๐๓.สมาธิสูตร ปี๔๑.๑
๐๐๔.สมาธิสูตร ปี๔๑.๒
๐๐๕.สมาธิสูตร ปี๔๑.๓
๐๐๖.สมาธิสูตร ปี๔๑.๔
๐๐๗.เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๑
๐๐๘.เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๒
๐๐๙.ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ ๑
๐๑๐.ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ ๒
๐๑๑.มหาสติปัฏฐาน ๑
๐๑๒.มหาสติปัฏฐาน ๒
๐๑๓.มหาสติปัฏฐาน ๓
๐๑๔.มหาสติปัฏฐาน ๔

แนวทางปฏิบัติ ๒
๐๑๕.ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๑
๐๑๖.ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๒
๐๑๗.ทาง ๕ สายสลายทุกข์- ๑
๐๑๘.ทาง ๕ สลายทุกข์ -๒
๐๑๙.ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์-๑
๐๒๐.ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์-๒
๐๒๑.อริยมรรคมีองค์แปด(วิสาขะ ๓๖)
๐๒๒.ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ ๓๖) ๑
๐๒๓.ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ ๓๖) ๒
๐๒๔.อริยสัจสี่ในอานาปานสติ-๑
๐๒๕.อริยสัจสี่ในอานาปานสติ-๒

แนวทางปฏิบัติ ๓ ๐๒๖.จิตตภาวนา การพัฒนาทางจิต
๐๒๗.แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ ๑
๐๒๘.แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ ๒
๐๒๙.อานิสงส์ของอานาปานสติ ๑
๐๓๐.อานิสงส์ของอานาปานสติ ๒
๐๓๑.อานาปานสติพื้นฐาน ๑
๐๓๒.อานาปานสติพื้นฐาน ๒
๐๓๓.สูญญกถา ๑
๐๓๔.สูญญกถา ๒
๐๓๕.การอบรมพัฒนาจิต ๑
๐๓๖.การอบรมพัฒนาจิต ๒
๐๓๗.การอบรมพัฒนาจิต ๓
๐๓๘.การอบรมพัฒนาจิต ๔
๐๓๙.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๑
๐๔๐.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๒
๐๔๑.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๓
๐๔๒.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๔
๐๔๓.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๕
๐๔๔.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๖ ๐๔๕.อานาปานสติ-๑
๐๔๖.อานาปานสติ-๒

แนวทางปฏิบัติ ๔
๐๔๗.สมาธิภาวนาสำหรับนักศึกษา
๐๔๘.ความว่าง-๑
๐๔๙.ความว่าง-๒
๐๕๐.การปฏิบัติที่ไม่ผิด-๑
๐๕๑.การปฏิบัติที่ไม่ผิด-๒
๐๕๒.ทางสายกลาง-๑
๐๕๓.ทางสายกลาง-๒
๐๕๔.มรรคคือหนทาง-๑
๐๕๕.มรรคคือหนทาง-๒
๐๕๖.การอบรมจิต-๑
๐๕๗.ขบวนการอบรมกาย-๑
๐๕๘.ขบวนการอบรมกาย-๒
๐๕๙.อริยาบทแห่งการปฏิบัติธรรม-๑
๐๖๐.อริยาบทแห่งการปฏิบัติธรรม-๒
๐๖๑.แก่นสารของอานาปานสติ-๑
๐๖๒.แก่นสารของอานาปานสติ-๒
๐๖๓.แก่นสารของอานาปานสติ-๓
๐๖๔.แก่นสารของอานาปานสติ-๔
๐๖๕.นักรบสงคามเย็น-๑
๐๖๖.นักรบสงคามเย็น-๒

แนวทางปฏิบัติ ๕
๐๖๗.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง-๑
๐๖๘.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง-๒
๐๖๙.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง-๓
๐๗๐.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง-๔
๐๗๑.อรัญญะสุตตะ สมาธิ-๑
๐๗๒.อรัญญะสุตตะ สมาธิ-๒
๐๗๓.อรัญญะสุตตะ สมาธิ-๓
๐๗๔.อรัญญะสุตตะ สมาธิ-๔
๐๗๕.สัมมาสมาธิ-๑
๐๗๖.สัมมาสมาธิ-๒
๐๗๗.สัมมาสมาธิ-๓
๐๗๘.สัมมาสมาธิ-๔
๐๗๙.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๑
๐๘๐.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๒
๐๘๑.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๓
๐๘๒.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๔
๐๘๓.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๕

แนวทางปฏิบัติ ๖
๐๘๔.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๑-๑
๐๘๕.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๑-๒
๐๘๖.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๑-๓
๐๘๗.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๑-๔
๐๘๘.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๒-๑
๐๘๙.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๒-๒
๐๙๐.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๒-๓
๐๙๑.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๒-๔
๐๙๒.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสคิ) ภาค-๓-๑
๐๙๓.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสคิ) ภาค-๓-๒
๐๙๔.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค-๓-๓
๐๙๕.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๓-๔
๐๙๖.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๔-๑
๐๙๗.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๔-๒
๐๙๘.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๔-๓
๐๙๙.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๔-๔
๑๐๐.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๕-๑
๑๐๑.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๕-๒
๑๐๒.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๕-๓
๑๐๓.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๕-๔

๒.ทำวัตรสวดมนต์-บทสวดพิเศษ
๑๐๔.ทำวัตรเช้า ปีพ.ศ.๒๕๕๐
๑๐๕.ทำวัตรเย็น ปีพ.ศ.๒๕๕๐
๑๐๖.ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
๑๐๗.มูลเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัย
๑๐๘.ทวัตติงสาการปาฐะ
๑๐๙.อัปปมาทธัมมคาถา
๑๑๐.สังเวคอิธชีวิตคาถา
๑๑๑.ธัมมปริยายะ
๑๑๒.ภัทเทกรัตตคาถา
๑๑๓.เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๑๑๔.อริยธนคาถา
๑๑๕.โอวาทปาฏิโมกขคาถา
๑๑๖.สมาธิสูตร
๑๑๗.พุทธภาษิตสำคัญในอานาปานสติสูตรไม่จบ
๑๑๘.ธัมมปหังสนปาฐะ
๑๑๙.พุทธภาษิตเกี่ยวกับนักบวช
๑๒๐.สัพพปัตติทานคาถา
๑๒๑.อุททิสสนาไม่สมบูรณ์
๑๒๒.กะระณียะเมตตะสุตตัง – เขมี
๑๒๓.บทปลงสังขาร
๑๒๔.ปัจจยวิภังควาโร
๑๒๕.จุลลไชยยปกรณ์ไม่จบ
๑๒๖.มงคลลาว
๑๒๗.เมตตานิสังสสุตตปาฐะ
๑๒๘.ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
๑๒๙.บทสวดพิเศษ
๑๓๐.พุทธบารมี

๓.พระธรรมเทศนา ปีพ.ศ. ๒๕๓๖
๑๓๑.ฟ้าสนธยา ๖ มี.ค.๓๖-๒
๑๓๒.ฟ้าสาง ๗ มี.ค.๓๖-๑
๑๓๓.ฟ้าสาง ๗ มี.ค.๓๖-๒
๑๓๔.ฟ้าสนธยา ๗ มี.ค.๓๖-๑
๑๓๕.ฟ้าสนธยา ๗ มี.ค.๓๖-๒
๑๓๖.ฟ้าสาง.๘ มี.ค.๓๖-๑
๑๓๗.ฟ้าสาง.๘ มี.ค.๓๖-๒
๑๓๘.ฟ้าสนธยา ๘ มี.ค.๓๖-๑
๑๓๙.ฟ้าสนธยา ๘ มี.ค.๓๖-๒
๑๔๐.ฟ้าสาง ๙ มี.ค.๓๖-๑
๑๔๑.ฟ้าสาง ๙ มี.ค.๓๖-๒

๔.พระธรรมเทศนาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ปีพ.ศ. ๒๕๓๗
๑๔๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๑ ม.ค.๒๕๓๗
๑๔๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๒ ม.ค ๒๕๓๗ ม้วนที ๑
๑๔๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๒ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๔๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๓ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๔๖.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๓ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๔๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๔ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๔๘.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๔ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๔๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๕ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๕ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๑.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๖ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๖ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๑ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๒ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๒ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๖.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๓ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๓ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๘.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๔ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๔ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๖๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๕ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๖๑.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๕ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๖๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๖ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๖๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๖ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๖๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๗ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๖๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๗ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒

๕.พระธรรมเทศนาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ปีพ.ศ. ๒๕๓๘
๑๖๖.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๐ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๖๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๐ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๖๘.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๖๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๒ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๑.ตอบปัญหา ๑๒ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๓ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๓ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๔ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๔ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๖.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๕ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๕ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๘.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๐ ม.ค. ๒๕๓๘
๑๘๑.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๘๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๒ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๘๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๒ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๓ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๘๖.ธอบปัญหาก่อนฟ้าสาง ๑๓ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๔ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๘๘.ตอบปัญหาก่อนฟ้าสาง ๑๔ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๕ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๙๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๕ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๙๑.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๙๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒

๖.พระธรรมเทศนาวันวิสาขะ ปีพ.ศ. ๒๕๓๘
๑๙๓.วิสาขะ ก่อนฟ้าสนธยา๑๒ พ.ค.๓๘. ๑
๑๙๔.วิสาขะ ก่อนฟ้าสนธยา๑๒ พ.ค.๓๘. ๒
๑๙๕.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๑
๑๙๖.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๒
๑๙๗.วิสาขะ ภาคกลางวัน๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๑
๑๙๘.วิสาขะ ภาคกลางวัน๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๒
๑๙๙.วิสาขะ ภาคกลางคืน๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๒
๒๐๐.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๔ พ.ค.๒๕๓๘. ๑
๒๐๑.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๔ พ.ค.๒๕๓๘. ๒
๒๐๒.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๕ พ.ค.๒๕๓๘. ๑
๒๐๓.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๕ พ.ค.๒๕๓๘. ๒

๗.พระธรรมเทศนาอนุโมทนา ปีพ.ศ. ๒๕๓๘
๒๐๔.อนุโมทนา ๑๐ ม.ค. ๓๘
๒๐๕.อนุโมทนา ๑๑ ม.ค. ๓๘
๒๐๖.อนุโมทนา ๑๒ ม.ค. ๓๘
๒๐๗.อนุโมทนา ๑๓ ม.ค. ๓๘
๒๐๘.อนุโมทนา๑๔ ม.ค. ๓๘
๒๐๙.อนุโมทนา ๑๕ ม.ค. ๓๘
๒๑๐.อนุโมทนา ๑๖ ม.ค.๓๘(๑)
๒๑๑.อนุโมทนา๑๖ ม.ค.๓๘(๒)
๒๑๒.อนุโมทนา ๗ ส.ค.๓๙
๒๑๓.อนุโมทนา ๑๙ ก.ย.๓๙
๒๑๔.อนุโมทนา ๒๖ ก.ย.๓๙
๒๑๕.อนุโมทนา ๒๖ ต.ค.๓๙
๒๑๖.อนุโมทนา ๒๘ ส.ค.๓๙
๒๑๗.อนุโมทนา ๓๑ ต.ค.๓๙
๒๑๘.อนุโมทนา ปี ๓๙
๒๑๙.อนุโมทนา ๘ ต.ค.๓๔
๒๒๐.อนุโมทนา ๒๔ ก.ย.๓๔
๒๒๑.อนุโมทนา ๔ ส.ค.๔๔
๒๒๒.อารยธรรมตะวันตก

๘.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๕
๒๒๓.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๖ ธ.ค.๔๕
๒๒๔.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๑ธ.ค.๔๕
๒๒๕.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๒ ธ.ค.๔๕
๒๒๖.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๖ ธ.ค.๔๕
๒๒๗.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๗ ธ.ค.๔
๒๒๘.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๒ ธ.ค.๔๕
๒๒๙.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๓ ธ.ค.๔๕
๒๓๐.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๗ ธ.ค.๔๕
๒๓๑.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๘ ธ.ค.๔
๒๓๒.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๓ ธ.ค.๔๕
๒๓๓.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๔ ธ.ค.๔๕
๒๓๔.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๘ ธ.ค.๔๕
๒๓๕.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๙ ธ.ค.๔๕
๒๓๖.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๔ ธ.ค.๔๕
๒๓๗.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๕ ธ.ค.๔๕
๒๓๘.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๑๐ ธ.ค.๔๕
๒๓๙.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๕ ธ.ค.๔๕
๒๔๐.เสขะปฏิปทา อนุโมทนาคาถา ๘ ธ.ค.๔๕

๙.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๖
๒๔๑.ความเข้าใจในอริยสัจจ
๒๔๒.ความสุขในสมาธิ
๒๔๓.ความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ๑
๒๔๔.ความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ๒
๒๔๕.ทำความบริสุทธิแห่งจิต
๒๔๖.ภัทเทกรัตตคาถา
๒๔๗.เว้นชั่วเข้าหาธรรม ๑
๒๔๘.เว้นชั่วเข้าหาธรรม ๒
๒๔๙.ความสุขของความดี
๒๕๐.ความเพียรที่ยั่งยืน
๒๕๑.ความเข้าใจในสมาธิ
๒๕๒.ความเข้าใจในสมาธิ

๑๐.พระธรรมเทศนาวันวิสาขะ ปีพ.ศ. ๒๕๔๖
๒๕๓.กระแสแห่งการพัฒนาการของโลก ๑
๒๕๔.กระแสแห่งการพัฒนาการของโลก ๒
๒๕๕.การเจริญสมาธิภาวนา ๑
๒๕๖.การเจริญสมาธิภาวนา ๒
๒๕๗.การเจริญสมาธิภาวนา ๓
๒๕๘.ยุคพุทธกาล ๑
๒๕๙.ยุคพุทธกาล ๒
๒๖๐.ยุคพุทธกาล ๓
๒๖๑.สิ่งที่ได้มาโดยยาก
๒๖๒.วันสำคัญของโลก ๑
๒๖๓.วันสำคัญของโลก ๒

๑๑.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๗
๒๖๔.กัลยาณธรรม ๑ ส.ค.๔๗-๑
๒๖๕.กัลยาณธรรม ๑ ส.ค.๔๗-๒
๒๖๖.อย่าให้ขณะล่วงเลยไป ๓ ส.ค.๔๗- ๑
๒๖๗.อย่าให้ขณะล่วงเลยไป ๓ ส.ค.๔๗- ๒
๒๖๘.สัมมาทิฏฐิสองระดับ ๔ ส.ค.๔๗-๑
๒๖๙.สัมมาทิฏฐิสองระดับ ๔ ส.ค.๔๗-๒
๒๗๐.แนวทางแห่งการปฏิบัติ ๘ ส.ค.๔๗-๑
๒๗๑.แนวทางแห่งการปฏิบัติ ๘ ส.ค.๔๗-๒
๒๗๒.บุญกิริยา ๘ ส.ค.๔๗-๑
๒๗๓.อานาปานสติ ๙ ส.ค.๔๗
๒๗๔.รุ่งอรุณแห่งพรหมจรรย์ ๑๐ ส.ค.๔๗
๒๗๕.บูรพาจารย์ ๑๔ ส.ค.๔๗-๑
๒๗๖.อบรมคณะครูอาจารย์ งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ส.ค. ๔๗-๑
๒๗๗.อบรมคณะครูอาจารย์ งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ส.ค. ๔๗-๒
๒๗๘.อบรมคณะครูอาจารย์ งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ส.ค. ๔๗-๓

๑๒.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๗
๒๗๙.ปฐมนิเทศเสขะปฏิปทา ๘ ส.ค.๔๗-๑
๒๘๐.ปฐมนิเทศเสขะปฏิปทา ๘ ส.ค.๔๗-๒
๒๘๑.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์
๒๘๒.จรณะ ๑๕ ๙ ม.ค ๔๗-๑
๒๘๓.จรณะ ๑๕ ๙ ม.ค ๔๗-๒
๒๘๔.อานาปานสติ ๑๐ ม.ค ๔๗-๑
๒๘๕.อานาปานสติ ๑๐ ม.ค ๔๗-๒
๒๘๖.การเพ่งให้เกิดปัญญา ๑๒ ม.ค.๔๗ – ๑
๒๘๗.การเพ่งให้เกิดปัญญา ๑๒ ม.ค.๔๗ – ๒
๒๘๘.การฝึกตน ๑๓ ม.ค ๔๗-๑
๒๘๙.การฝึกตน ๑๓ ม.ค ๔๗-๒
๒๙๐.บูรณาการการศึกษา ๑๓ ม.ค ๔๗ ภาค๑-๑
๒๙๑.บูรณาการการศึกษา ๑๓ ม.ค ๔๗ ภาค๑-๒ ๒๙๒.ภัทเทกรัตตคาถา ศิลปะแห่งการดำรงค์ชีวิต๑๔ ม.ค ๔๗-๑
๒๙๓.ภัทเทกรัตตคาถา ศิลปะแห่งการดำรงค์ชีวิต๑๔ ม.ค ๔๗-๒
๒๙๔.บูรณาการการศึกษา ๑๔ ม.ค ๔๗ ภาค ๒
๒๙๕.ธัมมปริยายะคาถา ๑๕ ส.ค.๔๗
๒๙๖.อริยวัฑฒิธรรม ๕ ๑๕ ม.ค.๔๗-๑
๒๙๗.อริยวัฑฒิธรรม ๕ ๑๕ ม.ค.๔๗-๒
๒๙๘.การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต ๑๖ ม.ค.๔๗-๑
๒๙๙.การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต ๑๖ ม.ค.๔๗-๒

๑๓.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๘
๓๐๐.กองทุนของการศึกษา(สัมปทา๗)-๑
๓๐๑.กองทุนของการศึกษา(สัมปทา๗)-๒
๓๐๒.บวชเพื่ออะไร-๑
๓๐๓.บวชเพื่ออะไร-๒
๓๐๔.บวชเพื่ออะไร-๓
๓๐๕.ห่วงใยพระบวชใหม่-๑
๓๐๖.ห่วงใยพระบวชใหม่-๒
๓๐๗.ห่วงใยพระบวชใหม่-๓
๓๐๘.ปฏิบัติธรรมคืออะไร-๑
๓๐๙.ปฏิบัติธรรมคืออะไร-๒
๓๑๐.อริยะสงฆ์กับสมมุติสงฆ์-๑
๓๑๑.อริยะสงฆ์กับสมมุติสงฆ์-๒
๓๑๒.การสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้น-๑
๓๑๓.การสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้น-๒
๓๑๔.ความคิดเพื่อพิชิตกิเลส-๑
๓๑๕.ความคิดเพื่อพิชิตกิเลส-๒
๓๑๖.ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-๑
๓๑๗.ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-๒
๓๑๘.ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-๓
๓๑๙.แก่นแท้ของพุทธศาสนา-๑
๓๒๐.แก่นแท้ของพุทธศาสนา-๒
๓๒๑.แก่นแท้ของพุทธศาสนา-๓
๓๒๒.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไร
๓๒๓.วิถีชีวิตของนักบวช-๑
๓๒๔.วิถีชีวิตของนักบวช-๒
๓๒๕.โยมให้ ๕ พระให้ ๖-๑
๓๒๖.โยมให้ ๕ พระให้ ๖-๒
๓๒๗.ธัมมปริยายะ-๑
๓๒๘.ธัมมปริยายะ-๒
๓๒๙.ธัมมปริยายะ-๓
๓๓๐.ธัมมปริยายะ-๔
๓๓๑.ทำความเข้าใจเรื่องบุญ-๑
๓๓๒.ทำความเข้าใจเรื่องบุญ-๒
๓๓๓.พัฒนาความสามารถให้มีอิสระภาพ-๑
๓๓๔.พัฒนาความสามารถให้มีอิสระภาพ-๒
๓๓๕.วันแม่และแม่ของวัน-๑
๓๓๖.วันแม่และแม่ของวัน-๒
๓๓๗.วันแม่และแม่ของวัน-๓
๓๓๘.อานาปานสติเพื่อความสุข-๑
๓๓๙.อานาปานสติเพื่อความสุข-๒
๓๔๐.อานาปานสติเพื่อความสุข-๓
๓๔๑.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๒ ประเภท-๑
๓๔๒.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๒ ประเภท-๒
๓๔๓.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๒ ประเภท-๓
๓๔๔.ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย-๑
๓๔๕.ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย-๒
๓๔๖.ทำความเข้าใจในพรหมจรรย์-๑
๓๔๗.ทำความเข้าใจในพรหมจรรย์-๒
๓๔๘.ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-๑
๓๔๙.ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-๒
๓๕๐.ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-๓
๓๕๑.ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-๒
๓๕๒.ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-๓
๓๕๓.จะทำอานาปานสติอย่างไร-๑
๓๕๔.จะทำอานาปานสติอย่างไร-๒
๓๕๕.ความสุขที่เกิดจากสมาธิ-๑
๓๕๖.ความสุขที่เกิดจากสมาธิ-๒
๓๕๗.ความไม่ประมาทในธรรม ๕ ประการ-๑
๓๕๘.ความไม่ประมาทในธรรม ๕ ประการ-๒
๓๕๙.ทำความเข้าใจในฌาณ-๑
๓๖๐.ทำความเข้าใจในฌาณ-๒
๓๖๑.ความเป็นมาวันบุญข้าวสาก-๑
๓๖๒.ความเป็นมาวันบุญข้าวสาก-๒
๓๖๓.คุณค่าของการคารวะตา-๑
๓๖๔.คุณค่าของการคารวะตา-๒
๓๖๕.คุณค่าของการคารวะตา-๓
๓๖๖.บูรณาการในวันบุญกฐิน-๑
๓๖๗.บูรณาการในวันบุญกฐิน-๒
๓๖๘.บูรณาการในวันบุญกฐิน-๓
๓๖๙.บูรณาการในวันบุญกฐิน-๔
๓๗๐.ทำความเข้าในสมาธิภาวนา-๑
๓๗๑.ทำความเข้าในสมาธิภาวนา-๒
๓๗๒.การปรับอินทรีย์ ๕-๑
๓๗๓.การปรับอินทรีย์ ๕-๒
๓๗๔.การปรับอินทรีย์ ๕-๓
๓๗๕.การปรับอินทรีย์ ๕-๔
๓๗๖.สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-๑
๓๗๗.สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-๒
๓๗๘.สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-๓
๓๗๙.อานาปานสติ ๘ ขั้นตอน-๑
๓๘๐.อานาปานสติ ๘ ขั้นตอน-๒
๓๘๑.อานาปานสติ ๘ ขั้นตอน-๓
๓๘๒.สมาธิภาวนาโดยวิธีใด-๑
๓๘๓.สมาธิภาวนาโดยวิธีใด-๒
๓๘๔.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๑
๓๘๕.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๒
๓๘๖.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๓
๓๘๗.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๔
๓๘๘.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๕
๓๘๙.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-๑
๓๙๐.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-๒
๓๙๑.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-๓
๓๙๒.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-๔
๓๙๓.ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-๑

๑๔.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๘
๓๙๔.ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ ๑
๓๙๕.ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ ๒
๓๙๖.ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ ๓
๓๙๗.ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ ๔
๓๙๘.สภาพแห่งบุญ ๑
๓๙๙.สภาพแห่งบุญ ๒
๔๐๐.สัจจธรรม ๑
๔๐๑.สัจจธรรม ๒
๔๐๒.ทานของบัณฑิต ๑
๔๐๓.ทานของบัณฑิต ๒
๔๐๔.บูรณาการแห่งสมาธิภาวนา ๑
๔๐๕.บูรณาการแห่งสมาธิภาวนา ๒
๔๐๖.บุคคล ๓ จำพวก ๑
๔๐๗.บุคคล ๓ จำพวก ๒
๔๐๘.อานาปานสติ๑
๔๐๙.อานาปานสติ๒
๔๑๐.จรณะ๑๕ ๑
๔๑๑.จรณะ๑๕ ๒
๔๑๒.บุญถวายศาลาเสขะปฏิปทา ๑๓
๔๑๓..สืบต่อบุญด้วยบุญ ๑
๔๑๔.สืบต่อบุญด้วยบุญ ๒
๔๑๕.บุญสิกขา-ไตรสิกขา ๑
๔๑๖.บุญสิกขา-ไตรสิกขา ๒
๔๑๗.อานาปานสติ ๑
๔๑๘.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๑๙.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๐.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๑.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๒.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๓.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๔.อนุโมทนาเสขะ ๔๘(เจ้าคุณ)
๔๒๕.อนุโมทนาเสขะ ๔๘(อ.จรัญ)
๔๒๖.อนุโมทนาเสขะ ๔๘(อ.สุโข)
๔๒๗.พระมหาทองรัตน์
๔๒๘.พระคุณแม่(อ.สุโข)
๔๒๙.ทำบุญเพิ่ม

๑๕.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๙
๔๓๐.ก่อนฟ้าสางวันที่ ๒๒ ก.ค.๔๙-๑
๔๓๑.ก่อนฟ้าสางวันที่ ๒๒ ก.ค.๔๙-๒
๔๓๒.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๒ ก.ค. ๔๙-๑
๔๓๓.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๒ ก.ค. ๔๙-๒
๔๓๔.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๓ ก.ค.๔๙-๑
๔๓๕.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๓ ก.ค.๔๙-๒
๔๓๖.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๔ ก.ค.๔๙-๑
๔๓๗.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๔ ก.ค.๔๙-๒
๔๓๘.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๔ ก.ค.๔๙-๓
๔๓๙.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๔ ก.ค.๔๙-๔
๔๔๐.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๕ ก.ค. ๔๙-๑
๔๔๑.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๕ ก.ค. ๔๙-๒
๔๔๒.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๕ ก.ค. ๔๙-๓
๔๔๓.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๕ ก.ค. ๔๙-๔
๔๔๔.ฟ้าสาง วันที่ ๒๖ ก.ค. ๔๙-๑
๔๔๕.ฟ้าสาง วันที่ ๒๖ ก.ค. ๔๙-๒
๔๔๖.ฟ้าสนธยา วันที่ ๓๐ ก.ค.๔๙-๑
๔๔๗.ฟ้าสนธยา วันที่ ๓๐ ก.ค.๔๙-๒
๔๔๘.ฟ้าสาง วันที่ ๑ ส.ค. ๔๙-๑
๔๔๙.ฟ้าสาง วันที่ ๑ ส.ค. ๔๙-๒
๔๕๐.อนุโมทนา วันที่ ๒ สิงหาคม ๔๙
๔๕๑.อนุโมทนา วันที่ ๒๕กรกฎาคม ๔๙-๑
๔๕๒.อนุโมทนา วันที่ ๒๕กรกฎาคม ๔๙-๒
๔๕๓.ฟ้าสนธยาวันที่ ๕ ส.ค. ๔๙-๑
๔๕๔.ฟ้าสนธยาวันที่ ๕ ส.ค. ๔๙-๒
๔๕๕.ณ.สิมน้ำ๒๕ ก.ค.๔๙-๑
๔๕๖.ณ.สิมน้ำ๒๕ ก.ค.๔๙-๒
๔๕๗.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๗ ก.ค. ๔๙-๑
๔๕๘.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๗ ก.ค. ๔๙-๒
๔๕๙.ฟ้าสนธยาวันที่ ๒ ส.ค. ๔๙-๑
๔๖๐.ฟ้าสนธยาวันที่ ๒ ส.ค. ๔๙-๒
๔๖๑.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๓ ส.ค. ๔๙-๑
๔๖๒.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๓ ส.ค. ๔๙-๒
๔๖๓.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๓ ส.ค. ๔๙-๓
๔๖๔.ฟ้าสนธยา วันที่ ๙ ส.ค. ๔๙-๑
๔๖๕.ฟ้าสนธยา วันที่ ๙ ส.ค. ๔๙-๒
๔๖๖.โจรกลับใจ ๒
๔๖๗.ความทุกข์ของผู้หญิง

๑๖.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๙
๔๖๘.ปฏิบัติธรรมแบบบูรณาการณ์ในเสขะปฏิปทา ๑
๔๖๙.ปฏิบัติธรรมแบบบูรณาการณ์ในเสขะปฏิปทา ๒
๔๗๐.อาวาสิกาวัตร
๔๗๑.บทบาทและคุณค่าของสมาธิ ๑
๔๗๒.บทบาทและคุณค่าของสมาธิ ๒
๔๗๓.ทำบุญใช้หนี้
๔๗๔.ศิลปะในการตาย ๑
๔๗๕.ศิลปะในการตาย ๒
๔๗๖.ทิศทางธรรมชาติ ๑
๔๗๗.ทิศทางธรรมชาติ ๒
๔๗๘.บุญที่ต้องศึกษา
๔๗๙.ปฐมนิเทศ ๑
๔๘๐.ปฐมนิเทศ ๒
๔๘๑.ปฐมนิเทศน์ ๑
๔๘๒.ปฐมนิเทศน์ ๒
๔๘๓.สังฆกรณะวสิกตา
๔๘๔.อานาปานสติ ปริทัศน์-๑
๔๘๕.อานาปานสติ ปริทัศน์-๒
๔๘๖.สมาธิภาวนา ๑
๔๘๗.สมาธิภาวนา ๒
๔๘๘.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ
๔๘๙.กัณลยาณมิตร ยังใจให้เจริญ -๑
๔๙๐.กัณลยาณมิตร ยังใจให้เจริญ -๒
๔๙๑.กัณลยาณมิตร ยังใจให้เจริญ -๓
๔๙๒.บูรณาการในการศึกษาในยุคปัจจุบัน-๑
๔๙๓.บูรณาการในการศึกษาในยุคปัจจุบัน-๒
๔๙๔.บูรณาการในการศึกษาในยุคปัจจุบัน-๓
๔๙๕.บูรณาการในการศึกษาในยุคปัจจุบัน-๔
๔๙๖.วันนี้เป็นวันทิพย์
๔๙๗.ทบทวนเสขะปฏิปทา-๑
๔๙๘.ทบทวนเสขะปฏิปทา-๒
๔๙๙.ทบทวนเสขะปฏิปทา-๓
๕๐๐.ทบทวนเสขะปฏิปทา-๔
๕๐๑.ความไม่ประมาท-๑
๕๐๒.ความไม่ประมาท-๒
๕๐๓.ความไม่ประมาท-๓
๕๐๔.หลักการคารวะตา-๑
๕๐๕.หลักการคารวะตา-๒
๕๐๖.หลักการคารวะตา-๓
๕๐๗.หลักการคารวะตา-๔
๕๐๘.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี๔๙-๑
๕๐๙.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี๔๙-๒
๕๑๐.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี๔๙-๓
๕๑๑.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี๔๙-๔
๕๑๒.บุญรักษา อ.สุโข (วันที่ ๑๑)
๕๑๓.ความดีที่ต้องรีบกระทำ อ.จรัญ
๕๑๔.หน้าที่ของนักบวช-๑

๑๗.ธรรมบรรยายเสียงอิสาณ
๕๑๕.อาณาจักรศรีโคตบูร ๑
๕๑๖.อาณาจักรศรีโคตบูร ๒
๕๑๗.เหลียวหลังของเก่า ๑
๕๑๘.เหลียวหลังของเก่า ๒
๕๑๙.เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น แว่นส่องธรรม
๕๒๐.เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น ไอ้ชาติคน
๕๒๑.เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น ศูนย์ สาม สี่
๕๒๒.ธรรมคีตา
๕๒๓.โภชนาปฏิสังยุต
๕๒๔.โภชนาปฏิวังยุต ๑
๕๒๕.โภชนาปฏิสังยุต ๒
๕๒๖.โลกาวินาศ
๕๒๗.สู่ความเป็นนิคส์ ๑
๕๒๘.สู่ความเป็นนิคส์ ๒
๕๒๙.ศราทเทศนาสองฝั่งโขง
๕๓๐.พระคุณแม่
๕๓๑.กล่อมนิทรา ภาวนาก่อนนอน ๑
๕๓๒.กล่อมนิทรา ภาวนาก่อนนอน ๒
๕๓๓.แผ่นดินธรรม-ทอง ๑
๕๓๔.แผ่นดินธรรม-ทอง ๒
๕๓๕.เสริมเสน่ห์เสริมมงคล
๕๓๖.บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๑
๕๓๗.บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๒
๕๓๘.ศารทเทศนาสองฝั่ง โขง-๑
๕๓๙.ศารทเทศนาสองฝั่ง โขง-๒
๕๔๐.ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ๑
๕๔๑.ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ๒
๕๔๒.สู่อ้อมกอดนิพเพฯ๑
๕๔๓.เสียงสั่งครั้งสุดท้าย
๕๔๔.พระธรรมก่อนฟ้าสาง
๕๔๕.ธรรมะลีลาเข้าพรรษา
๕๔๖.ทิศทางชนบท
๕๔๗.สู่อ้อมกอดนิพเพฯ๒
๕๔๘.ธรรมะลีลา ก่อนบิณฑบาตร ๑
๕๔๙.ธรรมะลีลา ก่อนบิณฑบาตร ๒
๕๕๐.วิถีชีวิตของนักบวช
๕๕๑.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๑
๕๕๒.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๒
๕๕๓.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๓
๕๕๔.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๔
๕๕๕.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๕
๕๕๖.อินทิญานสอนลูก ภาค๑-๑
๕๕๗.อินทิญานสอนลูก ภาค๑-๒
๕๕๘.อินทิญานสอนลูก ภาค๒-๑
๕๕๙.อินทิญานสอนลูก ภาค๒-๒

๑๘.ธรรมบรรยายภาษาอังกฤษ ปีพ.ศ. ๒๕๕๑
๕๖๐.Foundation ๑
๕๖๑.Foundation ๒
๕๖๒.Introuce
 
    ขออนุโมทนา สาธุการ ความไม่ประมาท ความพากเพียรพยายาม
ของท่านทั้งหลาย โดยทั่วกัน ทุกท่าน ทุกคน ...เทอญ
ธรรมะบรรยาย

๑.เวสสันดรปริทัศน์ ๑
๒.เวสสันดรปริทัศน์ ๒
๓.เวสสันดรปริทัศน์ ๓
๔.เวสสันดรปริทัศน์ ๔
๕.เวสสันดรปริทัศน์ ๕
๖.เวสสันดรปริทัศน์ ๖
๗.เวสสันดรปริทัศน์ ๗
๘.อบรมพระหนุ่ม ๑
๙.อบรมพระหนุ่ม ๒
๑๐.อบรมพระหนุ่ม ๓
๑๑.พุทธทำนาย ความฝันที่เป็นจริง ๑
๑๒.พุทธทำนาย ความฝันที่เป็นจริง ๒
๑๓.พุทธทำนาย ความฝันที่เป็นจริง ๓
๑๔.ชีวิตเจียระไน ๑
๑๕.ชีวิตเจียระไน ๒
๑๖.ชีวิตเจียระไน ๓
๑๗.สถานการณ์พุทธศาสนา ในโลกยุคปัจจุบัน ๑
๑๘.สถานการณ์พุทธศาสนา ในโลกยุคปัจจุบัน ๒
๑๙.สถานะการณ์พุทธศาสนา ในโลกยุคปัจจุบัน ๓
๒๐.วิศวกรรมห่าก้อม ๑
๒๑.วิศวกรรมห่าก้อม ๒
๒๒.ปลดชนวนระเบิด ๑
๒๓.ปลดชนวนระเบิด ๒
๒๔.ธรรมิกถาหน้าเชิงตะกอน ๑
๒๕.ธรรมิกถาหน้าเชิงตะกอน ๒
๒๖.บุญแจกข้าว กองหด ๑
๒๗.บุญแจกข้าว กองหด ๒
๒๘.วิสาขะรำพึง ๑
๒๙.วิสาขะรำพึง ๒
๓๐.ความสุขของโลก
๓๑.โลกาวินาศเมื่อขาดธรรม
๓๒.สมรัก สมรส
๓๓.สงกรานต์
๓๔.อริยธนะคาถา
๓๕.ลอยกระทง
๓๖.จตุโลกบาล
๓๗.ระดมธรรม
๓๘.จุดไฟบ้านป้องกันไฟป่า
๓๙.อีสานเขียว
๔๐.รุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรม
๔๑.แผ่นดินธรรม-ทอง
๔๒.เดือนสามฤดูกาลแสวงบุญ
๔๓.บวชแทนพระคุณ
๔๔.มนต์ตวาดผี ๑
๔๕.มนต์ตวาดผี ๒
๔๖.ประวัติกาลแห่งชีวิต
๔๗.ทางเลือกแห่งการพัฒนา
๔๘.พิจารณาก่อนตักอาหาร ๑
๔๙.พิจารณาก่อนตักอาหาร ๒
๕๐.ความทุกข์ของโลกฯ
๕๑.สิบขุนพลแห่งกองทัพมาร
๕๒.สิบประจัญบานแห่งกองทัพธรรม
๕๓.ปีใหม่ยกระดับจิตเข้าสู่ธรรม
๕๔.การบวชคืออะไร
๕๕.ทางแห่งการได้บุญตลอดกาล
๕๖.ดาบสองคมในทางพระพุทธศาสนา
๕๗.ดึงออกจากพุทธไปสุดไม่ถึงคริสต์
๕๘.ศิลปะแห่งการพักผ่อนทางวิญญาณ
๕๙.เป้าหมายแห่งสติปัฏฐาน
๖๐.สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา
๖๑.นิทานชาดกสำหรับเด็ก
๖๒.วันแม่ ๒๕๓๕ พระมารดาแห่งความดี
๖๓.เสียงสวดมนต์ในพงหญ้า
๖๔.สมาธิภาวนาสำหรับนักศึกษา
๖๕.คนอะไร
๖๖.ตอบปัญหาธรรม ความสงสัย
๖๗.อานิสงส์ของการบวช
๖๘.อันเนื่องมาจากวัดเคลื่อนที่
๖๙.บทบาทของคณะสงฆ์ไทย
๗๐.ตอบปัญหาทางวิทยุ
๗๑.นารีพิฆาต
๗๒.พุทธศาสานากับการเมืองฯ
๗๓.โลกร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนา
๗๔.วงจรชีวิต
๗๕.ธรรมบรรณาการของขวัญวันเกิด
๗๖.วิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรม ๑
๗๗.วิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรม ๒
๗๘.ปัญหาเกี่ยวกับการให้ทาน
๗๙.โสตาปัตติยังคะ ภาค ๑
๘๐.โสตาปัตติยังคะ ภาค ๒
๘๑.เพื่อความอยู่รอดของศาสนา
๘๒.มูลนิธิกถา
๘๓.ที่พึ่งของคน ๑
๘๔.ที่พึ่งของคน ๒
๘๕.เป้าหลอมสังคมไทย
๘๖.วัฒนธรรมร่วมสมัยและหัวใจวัฒนธรรมโลก
๘๗.การพัฒนาตน
๘๘.มาฆะ ๒๕๓๙
๘๙.มงคลชีวิต
๙๐.พุทธศาสนากับการศึกษาของชาติ
๙๑.บุญขอดสิม (ผูกพัทธสีมา)
๙๒.บวชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๙๓.ทานปริทัศน์
๙๔.พุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทย ๑
๙๕.พุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทย ๒
๙๖.อานิสงส์ของบุญกฐิน ๑
๙๗.อานิสงส์ของบุญกฐิน ๒
๙๘.ถวายพระมหาราช
๙๙.ปฏิรูปประเพณี-ประเพณีที่ควรปฏิรูป
๑๐๐.สู่ขวัญสะเดาะเคราะห์
๑๐๑.ส่างเมาสำหรับนักบวช
๑๐๒.ส่างเมาบรรเทาทุกข์
๑๐๓.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมสงเคราะห์
๑๐๔.เข้าพรรษาใฝ่หาธรรม
๑๐๕.วิสาขะบูชา ๒๕๓๔
๑๐๖.ควันหลงวิสาขะ ๒๕๓๔
๑๐๗.ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา
๑๐๘.วิถีชีวิตของนักบวชกับป่าไม้
๑๐๙.ประวัติกาลแห่งพระศาสนา
๑๑๐.ควันหลงบุญข้าวประดับดิน
๑๑๑.ยาใจ
๑๑๒.ธรรมะกับประชาธิปไตย ๑
๑๑๓.ธรรมะกับประชาธิปไตย ๒
๑๑๔.กฎแห่งกรรมในหลักธรรมพุทธศาสนา ๑
๑๑๕.กฎแห่งกรรมในหลักธรรมพุทธศาสนา ๒
๑๑๖.ธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย ๑
๑๑๗.ธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย ๒
๑๑๘.ของฝากจากวันมหาปวารณา
๑๑๙.นิพเพธปฏิปทา
๑๒๐.ศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์ ๑
๑๒๑.ศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์ ๒
๑๒๒.ศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์ ๓
๑๒๓.วรรณกรรมเพื่อชีวิตและสังคม
๑๒๔.พุทธศาสนาหลายแง่หลายมุม ๑-๒
๑๒๕.พุทธศาสนาหลายแง่หลายมุม ๓-๔
๑๒๖.วิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งคริสต์และพุทธธรรม ๑
๑๒๗.วิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งคริสต์และพุทธธรรม ๒
๑๒๘.ความสุขของโลก – ความสุขของธรรม
๑๒๙.เทวามารสงคราม-สงครามระหว่างเทพกับมาร
๑๓๐.บูชาพระคุณแผ่นดิน
๑๓๑.ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม
๑๓๒.เมื่อบัวขาดนํ้า
๑๓๓.สิ่งที่โลกกำลังขาดแคลน ๑
๑๓๔.สิ่งที่โลกกำลังขาดแคลน ๒
๑๓๕.จริยธรรมเพื่อมนุษยชาติ ๑
๑๓๖.จริยธรรมเพื่อมนุษยชาติ ๒
๑๓๗.อันเนื่องมาจากบุญกฐินสามัคคี
๑๓๘.ปีใหม่ทำอย่างไรดี
๑๓๙.ธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
๑๔๐.ปีใหม่นำจิตใจสู่ความสงบ
๑๔๑.ศาสนากับคนรุ่นใหม่
๑๔๒.ชีวิตที่เตรียมพร้อม
๑๔๓.พุทธศาสนากับคนเฒ่าคนแก่
๑๔๔.หยั่งเข้าสู่ธรรม
๑๔๕.ธรรมะกับการปกครอง
๑๔๖.แก่นสารแห่งชีวิต ๑
๑๔๗.แก่นสารแห่งชีวิต ๒
๑๔๘.แก่นสารแห่งชีวิต ๓
๑๔๙.บุญ ดิบ ดิบ
๑๕๐.จุลไชยยะปกรณ์
๑๕๑.จริยะธรรมสากล (อบรมเจ้าหน้าที่ที่ดิน) ๑
๑๕๒.จริยะธรรมสากล (อบรมเจ้าหน้าที่ที่ดิน) ๒
๑๕๓.คนโง่ที่น่ารักคนฉลาดที่น่าเป็นห่วง
๑๕๔.ธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็น ๑
๑๕๕.ธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็น ๒
๑๕๖.ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
๑๕๗.หลีกละทางตรงมุ่งสู่ทางออม ๑
๑๕๘.หลีกละทางตรงมุ่งสู่ทางออม ๒
๑๕๙.ธรรมสังเวช ๑
๑๖๐.ธรรมสังเวช ๒
๑๖๑.ธรรมสังเวช ๓
๑๖๒.ธรรมสังเวช ๔
๑๖๓.สมาธิสูตร ปี ๒๕๔๑ ๑
๑๖๔.สมาธิสูตร ปี ๒๕๔๑ ๒
๑๖๕.สมาธิสูตร ปี ๒๕๔๑ ๓
๑๖๖.สมาธิสูตร ปี ๒๕๔๑ ๔
๑๖๗.กวนอิมปริทัศน์ ๑
๑๖๘.กวนอิมปริทัศน์ ๒
๑๖๙.กวนอิมปริทัศน์ ๓
๑๗๐.กวนอิมปริทัศน์ ๔
๑๗๑.คำทำนายของพระอรหันต์ ๑
๑๗๒.คำทำนายของพระอรหันต์ ๒
๑๗๓.เอาบุญต่อบุญ เอาบาปต่อบาป ๑
๑๗๔.เอาบุญต่อบุญ เอาบาปต่อบาป ๒
๑๗๕.ธรรมเพื่อวิถีชีวิตชนบทอีสาน ๑
๑๗๖.ธรรมเพื่อวิถีชีวิตชนบทอีสาน ๒
๑๗๗.ปลอกเปลือกกระยาสารท ลอกคราบประดับดิน ๑
๑๗๘.ปลอกเปลือกกระยาสารท ลอกคราบประดับดิน ๒
๑๗๙.ปลอกเปลือกกระยาสารท ลอกคราบประดับดิน ๑
๑๘๐.ปลอกเปลือกกระยาสารท ลอกคราบประดับดิน ๒
๑๘๑.หน้าที่รีบด่วนร่วมกันของพระสงฆ์กับรัฐบาล ๑
๑๘๒.หน้าที่รีบด่วนร่วมกันของพระสงฆ์กับรัฐบาล ๒
๑๘๓.วันพระสองระบบ ความสุขสามระดับของชาวบ้าน ๑
๑๘๔.วันพระสองระบบ ความสุขสามระดับของชาวบ้าน ๒
๑๘๕.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติลาว ๑
๑๘๖.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติลาว ๒
๑๘๗.สุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจ ๑
๑๘๘.สุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจ ๒
๑๘๙.บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๑
๑๙๐.บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๒
๑๙๑.เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๑
๑๙๒.เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๒
๑๙๓.ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ ๑
๑๙๔.ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ ๒
๑๙๕.มหาสติปัฏฐาน ๑
๑๙๖.มหาสติปัฏฐาน ๒
๑๙๗.มหาสติปัฏฐาน ๓
๑๙๘.มหาสติปัฏฐาน ๔
๑๙๙.ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๑
๒๐๐.ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๒
๒๐๑.ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ – ๑
๒๐๒.ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ – ๒
๒๐๓.ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ ๑
๒๐๔.ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ ๒
๒๐๕.ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์ ๑
๒๐๖.ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์ ๒
๒๐๗.จิตตภาวนา การพัฒนาทางจิต
๒๐๘.อริยมรรคมีองค์แปด (วิสาขะ ๒๕๓๖)
๒๐๙.ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ ๒๕๓๖) ๑
๒๑๐.ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ ๒๕๓๖) ๒
๒๑๑.อริยสัจสี่ในอานาปานสติ ๑
๒๑๒.อริยสัจสี่ในอานาปานสติ ๒
๒๑๓.หยาดน้ำตาแห่งพงไพรเสียงร่ำไห้แห่งขุนเขา ๑
๒๑๔.หยาดน้ำตาแห่งพงไพรเสียงร่ำไห้แห่งขุนเขา ๒
๒๑๕.เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียก กู่เรียกจากพระธรรม ๑
๒๑๖.เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียก กู่เรียกจากพระธรรม ๒
๒๑๗.ธรรมะเพื่อชีวิต ๑
๒๑๘.ธรรมะเพื่อชีวิต ๒
๒๑๙.ธรรมะเพื่อชีวิต ๓
๒๒๐.ธรรมะเพื่อชีวิต ๔
๒๒๑.ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ๑
๒๒๒.ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ๒
๒๒๓.ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ๓
๒๒๔.ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ๔
๒๒๕.แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ ๑
๒๒๖.แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ ๒
๒๒๗.อานิสงส์ของอานาปานสติ ๑
๒๒๘.อานิสงส์ของอานาปานสติ ๒
๒๒๙.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๑
๒๓๐.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๒
๒๓๑.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๓
๒๓๒.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๔
๒๓๓.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๕
๒๓๔.กระจุกศรัทธา ภาวะความป่วยไข้ของพระพุทธศาสนา ๑
๒๓๕.กระจุกศรัทธา ภาวะความป่วยไข้ของพระพุทธศาสนา ๒
๒๓๖.วันแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ๑
๒๓๗.วันแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ๒
๒๓๘.ย้อนยุคพุทธันดร ๑
๒๓๙.ย้อนยุคพุทธันดร ๒
๒๔๐.ย้อนยุคพุทธันดร ๓
๒๔๑.ย้อนยุคพุทธันดร ๔
๒๔๒.ขบวนการผีเปรต ๑
๒๔๓.ขบวนการผีเปรต ๒
๒๔๔.ขบวนการผีเปรต ๓
๒๔๕.ขบวนการผีเปรต ๔
๒๔๖.อานาปานสติพื้นฐาน ๑
๒๔๗.อานาปานสติพื้นฐาน ๒
๒๔๘.ปีทองแห่งการศึกษาคณะสงฆ์ไทย ๑
๒๔๙.ปีทองแห่งการศึกษาคณะสงฆ์ไทย ๒
๒๕๐.การศึกษาแบบติดตาทาบกิ่ง ๑
๒๕๑.การศึกษาแบบติดตาทาบกิ่ง ๒
๒๕๒.เข้าพรรษาวันเวลาแห่งการหยุด ๑
๒๕๓.เข้าพรรษาวันเวลาแห่งการหยุด ๒
๒๕๔.บุญแจกข้าวที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา ๑
๒๕๕.บุญแจกข้าวที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา ๒
๒๕๖.บุญแจกข้าวที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา ๓
๒๕๗.บุญแจกข้าวที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา ๔
๒๕๘.รางวัลธรรมชาติ ๑
๒๕๙.รางวัลธรรมชาติ ๒
๒๖๐.จากโลกานุวัตร สู่โลกาวินาศ ๑
๒๖๑.จากโลกานุวัตร สู่โลกาวินาศ ๒
๒๖๒.ความอาภัพและความโชคดีของชีวิต ๑
๒๖๓.ความอาภัพและความโชคดีของชีวิต ๒
๒๖๔.ธรรมะเพื่อวิถีชีวิตชนบทไทย ๑
๒๖๕.ธรรมะเพื่อวิถีชีวิตชนบทไทย ๒
๒๖๖.นักบวชอาชีพ อาชีพนักบวช ๑
๒๖๗.นักบวชอาชีพ อาชีพนักบวช ๒
๒๖๘.การให้ทานที่เกิดบุญและไม่เกิดบุญ ๑
๒๖๙.การให้ทานที่เกิดบุญและไม่เกิดบุญ ๒
๒๗๐.สูญญกถา ๑
๒๗๑.สูญญกถา ๒
๒๗๒.วัฒธรรมที่มีผลต่อการพัฒนา ๑
๒๗๓.วัฒธรรมที่มีผลต่อการพัฒนา ๒
๒๗๔.โลกุตรานุวัตร ๑
๒๗๕.โลกุตรานุวัตร ๒
๒๗๖.โลกุตรานุวัตร ๑
๒๗๗.โลกุตรานุวัตร ๒
๒๗๘.ภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ๑
๒๗๙.ภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ๒
๒๘๐.ภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ๓
๒๘๑.ธรรมะเพื่อป้องกันและรักษาโรคเอดส์ ๑
๒๘๒.ธรรมะเพื่อป้องกันและรักษาโรคเอดส์ ๒
๒๘๓.ธรรมะเพื่อป้องกันและรักษาโรคเอดส์ ๓
๒๘๔.การอบรมพัฒนาจิต ๑
๒๘๕.การอบรมพัฒนาจิต ๒
๒๘๖.การอบรมพัฒนาจิต ๓
๒๘๗.การอบรมพัฒนาจิต ๔
๒๘๘.สืบสานวัฒนธรรมวันออกพรรษา ๑
๒๘๙.สืบสานวัฒนธรรมวันออกพรรษา ๒
๒๙๐.วันคืนแห่งสังสารวัฎฎ์ ๑
๒๙๑.วันคืนแห่งสังสารวัฎฎ์ ๒
๒๙๒.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ๑
๒๙๓.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ๒
๒๙๔.จุดยืนและเป้าหมายของสังคมสงฆ์ ๑
๒๙๕.จุดยืนและเป้าหมายของสังคมสงฆ์ ๒
๒๙๖.ธรรมคุ้มครองโลก ๑
๒๙๗.ธรรมคุ้มครองโลก ๒
๒๙๘.ธรรมคุ้มครองโลก ๓
๒๙๙.ธรรมคุ้มครองโลก ๔
๓๐๐.ธรรมคุ้มครองโลก ๕
๓๐๑.ธรรมคุ้มครองโลก ๖
๓๐๒.ธรรมคุ้มครองโลก ๗
๓๐๓.ธรรมคุ้มครองโลก ๘
๓๐๔.ปีใหม่อย่าเป็นปีเมา ๑
๓๐๕.ปีใหม่อย่าเป็นปีเมา ๒
๓๐๖.ปีใหม่ทำใจให้เกิดพร ๑
๓๐๗.ปีใหม่ทำใจให้เกิดพร ๒
๓๐๘.อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ ๑
๓๐๙.อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ ๒
๓๑๐.สารพันปัญหาธรรมะ ๑
๓๑๑.สารพันปัญหาธรรมะ ๒
๓๑๒.สารพันปัญหาธรรมะ ๓
๓๑๓.สารพันปัญหาธรรมะ ๔
๓๑๔.สารพันปัญหาธรรมะ ๕
๓๑๕.สารพันปัญหาธรรมะ ๖
๓๑๖.สารพันปัญหาธรรมะ ๗
๓๑๗.สารพันปัญหาธรรมะ ๘
๓๑๘.สารพันปัญหาธรรมะ ๙
๓๑๙.สารพันปัญหาธรรมะ ๑๐
๓๒๐.สู่ขวัญแม่ธรณี สืบชะตาชีวีห้วยคำยาง ๑
๓๒๑.สู่ขวัญแม่ธรณี สืบชะตาชีวีห้วยคำยาง ๒
๓๒๒.มาฆะบูชา ปี พ
๓๒๓.มาฆะบูชา ปี พ
๓๒๔.อุดมคติของชาวพุทธ ๑
๓๒๕.อุดมคติของชาวพุทธ ๒
๓๒๖.เราได้อะไรกับบุญเผวดฟังเทศมหาชาติ ๑
๓๒๗.เราได้อะไรกับบุญเผวดฟังเทศมหาชาติ ๒
๓๒๘.ล้างจัญไรสงกรานต์ ๑
๓๒๙.ล้างจัญไรสงกรานต์ ๒
๓๓๐.หลักธรรมะทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์ ๑
๓๓๑.หลักธรรมะทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์ ๒
๓๓๒.วิสาขะใกลัเขัามาจะบูชากันอย่างไร ๑
๓๓๓.วิสาขะใกลัเขัามาจะบูชากันอย่างไร ๒
๓๓๔.เบ้าหลอมสังคมประชาธิปไตย ๑
๓๓๕.เบ้าหลอมสังคมประชาธิปไตย ๒
๓๓๖.เบ้าหลอมสังคมประชาธิปไตย ๓
๓๓๗.เบ้าหลอมสังคมประชาธิปไตย ๔
๓๓๘.ประชาธิปไตยถั่วงอก นำออกสู่การพัฒนา ๑
๓๓๙.ประชาธิปไตยถั่วงอก นำออกสู่การพัฒนา ๒
๓๔๐.อบรมพระสังฆาธิการ ๑
๓๔๑.อบรมพระสังฆาธิการ ๒
๓๔๒.อบรมพระสังฆาธิการ ๓
๓๔๓.อบรมพระสังฆาธิการ ๔
๓๔๔.เติมน้ำใจสู่แผ่นดิน ๑
๓๔๕.เติมน้ำใจสู่แผ่นดิน ๒
๓๔๖.ผ้าป่าสามัคคี ๑
๓๔๗.ผ้าป่าสามัคคี ๒
๓๔๘.ธรรมบรรณาการของคนยาก ๑
๓๔๙.ธรรมบรรณาการของคนยาก ๒
๓๕๐.ธรรมบรรณาการของคนยาก ๓
๓๕๑.ธรรมบรรณาการของคนยาก ๔
๓๕๒.จิตมีกี่ดวงกันแน่ ๑
๓๕๓.จิตมีกี่ดวงกันแน่ ๒
๓๕๔.ตายแล้วไปไหน ความเป็นไปของนามรูป ๑
๓๕๕.ตายแล้วไปไหน ความเป็นไปของนามรูป ๒
๓๕๖.ปลูกป่าอนุรักษ์พงไพรให้แผ่นดิน ๑
๓๕๗.ปลูกป่าอนุรักษ์พงไพรให้แผ่นดิน ๒
๓๕๘.สังฆานุภาพ ๑
๓๕๙.สังฆานุภาพ ๒
๓๖๐.สังฆานุภาพ ๓
๓๖๑.สังฆานุภาพ ๔
๓๖๒.สังฆานุภาพ ๕
๓๖๓.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๑
๓๖๔.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๒
๓๖๕.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๓
๓๖๖.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๔
๓๖๗.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๕
๓๖๘.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๖
๓๖๙.กรรมให้ผลในปัจจุบันและภพหน้า ๑
๓๗๐.กรรมให้ผลในปัจจุบันและภพหน้า ๒
๓๗๑.ชายเป็๋นหญิง หญิงเป็นชาย ๑
๓๗๒.ชายเป็๋นหญิง หญิงเป็นชาย ๒
๓๗๓.ปิดประตูนรก ๑
๓๗๔.ปิดประตูนรก ๒
๓๗๕.เหตุใด ทำดีไม่ได้ดี ๑
๓๗๖.เหตุใด ทำดีไม่ได้ดี ๒
๓๗๗.ชาติหน้ามีจริงหรือ ๑
๓๗๘.ชาติหน้ามีจริงหรือ ๒
๓๗๙.คนให้ทาน ๘ ประเภท ๑
๓๘๐.คนให้ทาน ๘ ประเภท ๒
๓๘๑.ความทุกข์ของผู้หญิง ๑
๓๘๒.ความทุกข์ของผู้หญิง ๒
๓๘๓.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๑
๓๘๔.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๒
๓๘๕.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๓
๓๘๖.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๔
๓๘๗.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๕
๓๘๘.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๖
๓๘๙.เวสสันดรปริทัศน์ ๑
๓๙๐.เวสสันดรปริทัศน์ ๒
๓๙๑.เวสสันดรปริทัศน์ ๓
๓๙๒.เวสสันดรปริทัศน์ ๔
๓๙๓.เวสสันดรปริทัศน์ ๕
๓๙๔.เวสสันดรปริทัศน์ ๖
๓๙๕.เวสสันดรปริทัศน์ ๗
๓๙๖.สิ้นทางเลือก เหลือทางแลก ๑
๓๙๗.สิ้นทางเลือก เหลือทางแลก ๒
๓๙๘.แสงทองแห่งชีวิต ๑
๓๙๙.แสงทองแห่งชีวิต ๒
๔๐๐.ให้ความสุข ได้ความสุข ๑
๔๐๑.ให้ความสุข ได้ความสุข ๒
๔๐๒.ตอบแทนพระคุณแม่ ๑
๔๐๓.ตอบแทนพระคุณแม่ ๒
๔๐๔.ตอบแทนพระคุณแม่ ๓
๔๐๕.ตอบแทนพระคุณแม่ ๔
๔๐๖.ทานของคนพาลและบัญฑิต ๑
๔๐๗.ทานของคนพาลและบัญฑิต ๒
๔๐๘.ทานของคนฉลาด ๕ ประการ ๑
๔๐๙.ทานของคนฉลาด ๕ ประการ ๒
๔๑๐.ทานของคนยาก ๑
๔๑๑.ทานของคนยาก ๒
๔๑๒.ทานของคนเข็ญใจ ๑
๔๑๓.ทานของคนเข็ญใจ ๒
๔๑๔.ทำบุญอุทิศผู้ตายจะใด้รับหรือไม่ ๑
๔๑๕.ทำบุญอุทิศผู้ตายจะใด้รับหรือไม่ ๒
๔๑๖.ทำบุญอุทิศให้คนเป็น ๑
๔๑๗.ทำบุญอุทิศให้คนเป็น ๒
๔๑๘.เหตุให้เกิดทุกข์ ๑
๔๑๙.เหตุให้เกิดทุกข์ ๒
๔๒๐.เหตุให้เกิดทุกข์ ๓
๔๒๑.เหตุให้เกิดทุกข์ ๔
๔๒๒.เหตุให้เกิดทุกข์ ๕
๔๒๓.ปีใหม่ เติมกำไรให้ชีวิต ๑
๔๒๔.ปีใหม่ เติมกำไรให้ชีวิต ๒
๔๒๕.กำไรหรือขาดทุน ๑
๔๒๖.กำไรหรือขาดทุน๒
๔๒๗.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๑
๔๒๘.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๒
๔๒๙.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๓
๔๓๐.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๔
๔๓๑.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๕
๔๓๒.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๖
๔๓๓.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๗
๔๓๔.ยอมละทิ้งความโง่เพื่อแลกความฉลาด ๑
๔๓๕.ยอมละทิ้งความโง่เพื่อแลกความฉลาด ๒
๔๓๖.กินอย่างพระเพื่อจรณะและวิชชา ๑
๔๓๗.กินอย่างพระเพื่อจรณะและวิชชา ๒
๔๓๘.พระพุทธศาสนากำลังใกล้เข้ามาสู่ทางตัน ๑
๔๓๙.พระพุทธศาสนากำลังใกล้เข้ามาสู่ทางตัน ๒
๔๔๐.การให้ผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนา ๑
๔๔๑.การให้ผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนา ๒
๔๔๒.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๑
๔๔๓.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๒
๔๔๔.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๓
๔๔๕.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๔
๔๔๖.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๕
๔๔๗.บวชอุทิศสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงกันอย่างไร ๑
๔๔๘.บวชอุทิศสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงกันอย่างไร ๒
๔๔๙.เกิดอะไรขึ้นกับพระพุทธศาสนา
๔๕๐.ตอบปัญหาธรรมะครูใหญ่ ๑
๔๕๑.ตอบปัญหาธรรมะครูใหญ่ ๒
๔๕๒.ตอบปัญหาธรรมะครูใหญ่ ๓
๔๕๓.ตอบปัญหาธรรมะครูใหญ่ ๔
๔๕๔.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคม ปีพศ.๒๕๓๙ ๑
๔๕๕.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคม ปีพศ.๒๕๓๙ ๒
๔๕๖.ธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็นสำหรับสังคมไทย ๑
๔๕๗.ธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็นสำหรับสังคมไทย ๒
๔๕๘.ชีวิตและสังคมไทย ๑
๔๕๙.ชีวิตและสังคมไทย ๒
๔๖๐.วิชชาภาคิยะธรรม ๑
๔๖๑.วิชชาภาคิยะธรรม ๒
๔๖๒.วิชชาภาคิยะธรรม ๓
๔๖๓.วิชชาภาคิยะธรรม ๔
๔๖๔.หัวใจของพระมหาชนก ๑
๔๖๕.หัวใจของพระมหาชนก ๒
๔๖๖.หัวใจของพระมหาชนก ๓
๔๖๗.หัวใจของพระมหาชนก ๔
๔๖๘.ของฝากจากอเมริกา ๑
๔๖๙.ของฝากจากอเมริกา ๒
๔๗๐.ของฝากจากอเมริกา ๓
๔๗๑.ของฝากจากอเมริกา ๔
๔๗๒.ของขวัญวันจาก ของฝากวันตาย ๑
๔๗๓.ของขวัญวันจาก ของฝากวันตาย ๒
๔๗๔.พระกับป่าเทวดากับสวรรค์ ๑
๔๗๕.พระกับป่าเทวดากับสวรรค์ ๒
๔๗๖.พระกับป่าเทวดากับสวรรค์ ๓
๔๗๗.พระกับป่าเทวดากับสวรรค์ ๔
๔๗๘.ธรรมอันทำให้เกิดความเบาใจ ๑
๔๗๙.ธรรมอันทำให้เกิดความเบาใจ ๒
๔๘๐.อบรมคนรุ่นใหม่ ๑
๔๘๑.อบรมคนรุ่นใหม่ ๒
๔๘๒.อบรมคนรุ่นใหม่ ๓
๔๘๓.อบรมคนรุ่นใหม่ ๔
๔๘๔.อบรมคนรุ่นใหม่ ๕
๔๘๕.ผาแดงนางไอ่ฯ ๑
๔๘๖.ผาแดงนางไอ่ฯ ๒
๔๘๗.ทางไปสู่พรหมจรรย์ ๑
๔๘๘.ทางไปสู่พรหมจรรย์ ๒
๔๘๙.หลับตาตื่นใจ ๑
๔๙๐.หลับตาตื่นใจ ๒
๔๙๑.หลับตาตื่นใจ ๓
๔๙๒.หลับตาตื่นใจ ๔
๔๙๓.คนกินคน ๑
๔๙๔.คนกินคน ๒
๔๙๕.คนกินคน ๓
๔๙๖.คนกินคน ๔
๔๙๗.วันนี้เป็นวันทิพย์ ๑
๔๙๘.วันนี้เป็นวันทิพย์ ๒
๔๙๙.พระพุทธชินราชปฏิมากร ๑
๕๐๐.พระพุทธชินราชปฏิมากร ๒
๕๐๑.การทำบุญย้อนยุคสมัยพุทธกาล ๑
๕๐๒.การทำบุญย้อนยุคสมัยพุทธกาล ๒
๕๐๓.ธรรมปฏิสันถาร แด่ผู้แสวงบุญ ๑
๕๐๔.ธรรมปฏิสันถาร แด่ผู้แสวงบุญ ๒
๕๐๕.พระพุทธสีลังคธรรมราช ๑
๕๐๖.พระพุทธสีลังคธรรมราช ๒
๕๐๗.บุญไม่ช่วย ๑
๕๐๘.บุญไม่ช่วย ๒
๕๐๙.โครงการพรหมจารีกุมาร-พรหมจาริณีกุมาร ๑
๕๑๐.โครงการพรหมจารีกุมาร-พรหมจาริณีกุมาร ๒
๕๑๑.โครงการพรหมจารีกุมาร-พรหมจาริณีกุมาร ๓
๕๑๒.โครงการพรหมจารีกุมาร-พรหมจาริณีกุมาร ๔
๕๑๓.ทางออกจากวิกฤตการณ์ยุคไอเอ็มเอฟ ๑
๕๑๔.ทางออกจากวิกฤตการณ์ยุคไอเอ็มเอฟ ๒
๕๑๕.ทางออกจากวิกฤตการณ์ยุคไอเอ็มเอฟ ๓
๕๑๖.อาหารของวิญญาณ ๑
๕๑๗.อาหารของวิญญาณ ๒
๕๑๘.อาหารของวิญญาณ ๓
๕๑๙.อาหารของวิญญาณ ๔
๕๒๐.อาหารของวิญญาณ ๕
๕๒๑.อาหารของวิญญาณ ๖
๕๒๒.การถือเอาประโยชน์แห่งตน ๑
๕๒๓.การถือเอาประโยชน์แห่งตน ๒
๕๒๔.อานาปานสติ ๑
๕๒๕.อานาปานสติ ๒
๕๒๖.บทเพลงแห่งสันติภาพ ๑
๕๒๗.บทเพลงแห่งสันติภาพ ๒
๕๒๘.วิถีชีวิตของพรหมจรรย์ ๑
๕๒๙.วิถีชีวิตของพรหมจรรย์ ๒
๕๓๐.วิถีชีวิตของพรหมจรรย์ ๓
๕๓๑.วิถีชีวิตของพรหมจรรย์ ๔
๕๓๒.วันอุบัติเกิดขื้นของพระธรรม ๑
๕๓๓.วันอุบัติเกิดขื้นของพระธรรม ๒
๕๓๔.วันอุบัติเกิดขื้นของพระธรรม ๓
๕๓๕.วันอุบัติเกิดขื้นของพระธรรม ๔
๕๓๖.อบรมพระนวกะ ๑
๕๓๗.อบรมพระนวกะ ๒
๕๓๘.อบรมพระนวกะ ๓
๕๓๙.อบรมพระนวกะ ๔
๕๔๐.ธรรมที่ทำให้แกล้วกล้า ๑
๕๔๑.ธรรมที่ทำให้แกล้วกล้า ๒
๕๔๒.ให้พรแด่ นักศึกษา ๒
๕๔๓.ให้พรแด่ นักศึกษา ๓
๕๔๔.ให้พรแด่ นักศึกษา ๔
๕๔๕.ธรรมอันนำออกจากทุกข์ ๑
๕๔๖.ธรรมอันนำออกจากทุกข์ ๒
๕๔๗.สรณะอันประเสริฐ ๑
๕๔๘.สรณะอันประเสริฐ ๒
๕๔๙.ความว่าง ๑
๕๕๐.ความว่าง ๒
๕๕๑.การปฏิบัติที่ไม่ผิด ๑
๕๕๒.การปฏิบัติที่ไม่ผิด ๒
๕๕๓.ทางสายกลาง ๑
๕๕๔.ทางสายกลาง ๒
๕๕๕.มรรคคือหนทาง ๑
๕๕๖.มรรคคือหนทาง ๒
๕๕๗.วันเวลาแห่งการทำดี ๑
๕๕๘.วันเวลาแห่งการทำดี ๒
๕๕๙.สัมมาทิฐิ ความเห็น ๒ ระดับ ๑
๕๖๐.สัมมาทิฐิ ความเห็น ๒ ระดับ ๒
๕๖๑.คนตาบอดถือตะเกียง ๑
๕๖๒.คนตาบอดถือตะเกียง ๒
๕๖๓.อริยะทรัพย์อันประเสริฐ ๑
๕๖๔.อริยะทรัพย์อันประเสริฐ ๒
๕๖๕.อริยะทรัพย์อันประเสริฐ ๓
๕๖๖.อริยะทรัพย์อันประเสริฐ ๔
๕๖๗.การอบรมจิต ๑
๕๖๘.จะพบสุข ต้องเอาทุกข์ไปก่อน ๑
๕๖๙.จะพบสุข ต้องเอาทุกข์ไปก่อน ๒
๕๗๐.ปฏิปทาของพระอริยะเจ้า ๑
๕๗๑.ปฏิปทาของพระอริยะเจ้า ๒
๕๗๒.ปฏิปทาของพระอริยะเจ้า ๓
๕๗๓.ปฏิปทาของพระอริยะเจ้า ๔
๕๗๔.ยุคพุทธกาล ๑
๕๗๕.ยุคพุทธกาล ๒
๕๗๖.ยุคพุทธกาล ๓
๕๗๗.ยุคพุทธกาล ๔
๕๗๘.การ พัฒนาใจ ๑
๕๗๙.การ พัฒนาใจ ๒
๕๘๐.การ พัฒนาใจ ๓
๕๘๑.การ พัฒนาใจ ๔
๕๘๒.เมตตาผะระณัง(แผ่เมตตา) ๑
๕๘๓.เมตตาผะระณัง(แผ่เมตตา) ๒
๕๘๔.จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ๑
๕๘๕.จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ๒
๕๘๖.จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ๓
๕๘๗.จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ๔
๕๘๘.จิตที่ฝึกดีแล้วนำมาซึ่งสุข ๑
๕๘๙.จิตที่ฝึกดีแล้วนำมาซึ่งสุข ๒
๕๙๐.วันนี้คุณทำดีหรือยัง ๑
๕๙๑.วันนี้คุณทำดีหรือยัง ๒
๕๙๒.อิทัปปัจจะยตา ๑
๕๙๓.อิทัปปัจจะยตา ๒
๕๙๔.การให้ธรรม ๑
๕๙๕.การให้ธรรม ๒
๕๙๖.ชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไป ๑
๕๙๗.ชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไป ๒
๕๙๘.เมตตาแห่งสันติภาพ ๑
๕๙๙.เมตตาแห่งสันติภาพ ๒
๖๐๐.พรหมจรรย์อันประเสริฐ ๑
๖๐๑.พรหมจรรย์อันประเสริฐ ๒
๖๐๒.มรณะสติ และ โทษของกาม ๑
๖๐๓.มรณะสติ และ โทษของกาม ๒
๖๐๔.มรณะสติ และ โทษของกาม ๓
๖๐๕.มรณะสติ และ โทษของกาม ๔
๖๐๖.พลังแห่งอริยะธรรม ๑
๖๐๗.พลังแห่งอริยะธรรม ๒
๖๐๘.ยอมรับสภาพความจริง ๑
๖๐๙.ยอมรับสภาพความจริง ๒
๖๑๐.เบิกเนตรพุทธรรม ๑
๖๑๑.เบิกเนตรพุทธรรม ๒
๖๑๒.ธรรมอันเป็นองค์ประกอบภายในจิต ๑
๖๑๓.ธรรมอันเป็นองค์ประกอบภายในจิต ๒
๖๑๔.ธรรมอันเป็นองค์ประกอบภายในจิต ๓
๖๑๕.ธรรมอันเป็นองค์ประกอบภายในจิต ๔
๖๑๖.ขบวนการอบรมกาย ๑
๖๑๗.ขบวนการอบรมกาย ๒
๖๑๘.ธรรมโอวาทวันเข้าพรรษา ๑
๖๑๙.ธรรมโอวาทวันเข้าพรรษา ๒
๖๒๐.ธรรมโอวาทวันเข้าพรรษา ๓
๖๒๑.ธรรมโอวาทวันเข้าพรรษา ๔
๖๒๒.อริยาบทแห่งการปฏิบัติธรรม ๑
๖๒๓.อริยาบทแห่งการปฏิบัติธรรม ๒
๖๒๔.ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ ๑
๖๒๕.ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ ๒
๖๒๖.อุปมาของชีวิต ๑
๖๒๗.อุปมาของชีวิต ๒
๖๒๘.ประโยชน์ของการทำวัตร ๑
๖๒๙.ประโยชน์ของการทำวัตร ๒
๖๓๐.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง ๑
๖๓๑.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง ๒
๖๓๒.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง ๓
๖๓๓.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง ๔
๖๓๔.แก่นสารของอานาปานสติ ๑
๖๓๕.แก่นสารของอานาปานสติ ๒
๖๓๖.แก่นสารของอานาปานสติ ๓
๖๓๗.แก่นสารของอานาปานสติ ๔
๖๓๘.การสังสมบารมี ๑
๖๓๙.การสังสมบารมี ๒
๖๔๐.นักรบสงคามเย็น ๑
๖๔๑.นักรบสงคามเย็น ๒
๖๔๒.ฐานะอันประเสริฐ ๑
๖๔๓.ฐานะอันประเสริฐ ๒
๖๔๔.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๑
๖๔๕.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๒
๖๔๖.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๓
๖๔๗.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๔
๖๔๘.อรัญญะสุตตะ สมาธิ ๑
๖๔๙.อรัญญะสุตตะ สมาธิ ๒
๖๕๐.อรัญญะสุตตะ สมาธิ ๓
๖๕๑.อรัญญะสุตตะ สมาธิ ๔
๖๕๒.สัมมาสมาธิ ๑
๖๕๓.สัมมาสมาธิ ๒
๖๕๔.สัมมาสมาธิ ๓
๖๕๕.สัมมาสมาธิ ๔
๖๕๖.โอวาทปาฏิโมกข์ ๑
๖๕๗.โอวาทปาฏิโมกข์ ๒
๖๕๘.โอวาทปาฏิโมกข์ ๓
๖๕๙.พระพุทธศาสนาสอนให้มีความสุข ๒ อย่าง ๑
๖๖๐.พระพุทธศาสนาสอนให้มีความสุข ๒ อย่าง ๒
๖๖๑.พระพุทธศาสนาสอนให้มีความสุข ๒ อย่าง ๓
๖๖๒.พระพุทธศาสนาสอนให้มีความสุข ๒ อย่าง ๔
๖๖๓.ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในปัจจุบัน ๑
๖๖๔.ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในปัจจุบัน ๒
๖๖๕.ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในปัจจุบัน ๓
๖๖๖.ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในปัจจุบัน ๔
๖๖๗.ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในปัจจุบัน ๕
๖๖๘.ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในปัจจุบัน ๖
๖๖๙.วันรณรงค์งดสูบบุหรี่ของโลก ๑
๖๗๐.วันรณรงค์งดสูบบุหรี่ของโลก ๒
๖๗๑.วันรณรงค์งดสูบบุหรี่ของโลก ๓
๖๗๒.การสร้างปัญญาบารมี ๑
๖๗๓.การสร้างปัญญาบารมี ๒
๖๗๔.การสร้างปัญญาบารมี ๓
๖๗๕.การสร้างปัญญาบารมี ๔
๖๗๖.การสร้างปัญญาบารมี ๕
๖๗๗.การสร้างปัญญาบารมี ๖
๖๗๘.ทำบุญเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเอง ๑
๖๗๙.ทำบุญเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเอง ๒
๖๘๐.ทำบุญเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเอง ๓
๖๘๑.ทำบุญเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเอง ๔
๖๘๒.เป้าหมายแห่งพระพุทธศาสนา ๑
๖๘๓.เป้าหมายแห่งพระพุทธศาสนา ๒
๖๘๔.เป้าหมายแห่งพระพุทธศาสนา ๓
๖๘๕.เป้าหมายแห่งพระพุทธศาสนา ๔
๖๘๖.วันบูรพาจารย์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๑
๖๘๗.วันบูรพาจารย์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๒
๖๘๘.วันบูรพาจารย์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๓
๖๘๙.วันบูรพาจารย์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๔
๖๙๐.วันบูรพาจารย์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๕
๖๙๑.ธรรมมิกถาในงานหลวงปู่เทส เทสรังสี ๑
๖๙๒.ธรรมมิกถาในงานหลวงปู่เทส เทสรังสี ๒
๖๙๓.ธรรมมิกถาในงานหลวงปู่เทส เทสรังสี ๓
๖๙๔.ธรรมมิกถาในงานหลวงปู่เทส เทสรังสี ๔
๖๙๕.ธรรมมิกถาในงานหลวงปู่เทส เทสรังสี ๕
๖๙๖.ธรรมมิกถาในงานหลวงปู่เทส เทสรังสี ๖
๖๙๗.คุณธรรมที่รีบด่วนของชาวพุทธ ๑
๖๙๘.คุณธรรมที่รีบด่วนของชาวพุทธ ๒
๖๙๙.คุณธรรมที่รีบด่วนของชาวพุทธ ๓
๗๐๐.คุณธรรมที่รีบด่วนของชาวพุทธ ๔
๗๐๑.คุณธรรมที่รีบด่วนของชาวพุทธ ๕
๗๐๒.คุณธรรมที่รีบด่วนของชาวพุทธ ๖
๗๐๓.ใช้ตัณหาละตัณหา ๑
๗๐๔.ใช้ตัณหาละตัณหา ๒
๗๐๕.ใช้ตัณหาละตัณหา ๓
๗๐๖.ใช้ตัณหาละตัณหา ๔
๗๐๗.ทางไปสู่สวรรค์ ๑
๗๐๘.ทางไปสู่สวรรค์ ๒
๗๐๙.ทางไปสู่สวรรค์ ๓
๗๑๐.ทางไปสู่สวรรค์ ๔
๗๑๑.อบรมพระปริวาสกรรม อุทัยธานี ๑
๗๑๒.อบรมพระปริวาสกรรม อุทัยธานี ๒
๗๑๓.อบรมพระปริวาสกรรม อุทัยธานี ๓
๗๑๔.อบรมพระปริวาสกรรม อุทัยธานี ๔
๗๑๕.หัวใจของพุทธศาสนา ๑
๗๑๖.หัวใจของพุทธศาสนา ๒
๗๑๗.หัวใจของพุทธศาสนา๓
๗๑๘.จิตภาวนา ๑
๗๑๙.จิตภาวนา ๒
๗๒๐.จิตภาวนา ๓
๗๒๑.จิตภาวนา ๔
๗๒๒.อบรมพระปริวาทสกรรม ๑
๗๒๓.อบรมพระปริวาทสกรรม ๒
๗๒๔.อบรมพระปริวาทสกรรม ๓
๗๒๕.อบรมพระปริวาทสกรรม ๔
๗๒๖.ทำบุญบ้านท่าปากยาม ๑
๗๒๗.ทำบุญบ้านท่าปากยาม ๒
๗๒๘.ทำบุญบ้านท่าปากยาม ๓
๗๒๙.ทำบุญบ้านท่าปากยาม ๔
๗๓๐.ทำบุญบ้านท่าปากยาม ๕
๗๓๑.ทำบุญบ้านกุดจาน ๑
๗๓๒.ทำบุญบ้านกุดจาน ๒
๗๓๓.ทำบุญบ้านกุดจาน ๓
๗๓๔.ทำบุญบ้านกุดจาน ๔
๗๓๕.ทำบุญบ้านกุดจาน ๕
๗๓๖.ทำบุญบ้านกุดจาน ๖
๗๓๗.อบรมคณะ โครงการป่าชุมชน ๑
๗๓๘.อบรมคณะ โครงการป่าชุมชน ๒
๗๓๙.อบรมคณะ โครงการป่าชุมชน ๓
๗๔๐.อบรมคณะ โครงการป่าชุมชน ๔
๗๔๑.อบรมทหาร ค่ายยอดเมืองขวาง ๑
๗๔๒.อบรมทหาร ค่ายยอดเมืองขวาง ๒
๗๔๓.อบรมทหาร ค่ายยอดเมืองขวาง ๓
๗๔๔.อบรมทหาร ค่ายยอดเมืองขวาง ๔
๗๔๕.สนทนากับผู้มาเยียมเยืยน เสียงอีสาน ๑
๗๔๖.สนทนากับผู้มาเยียมเยืยน เสียงอีสาน ๒
๗๔๗.สนทนากับผู้มาเยียมเยืยน เสียงอีสาน ๓
๗๔๘.สนทนากับผู้มาเยียมเยืยน เสียงอีสาน ๔
๗๔๙.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๑
๗๕๐.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๒
๗๕๑.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๓
๗๕๒.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๔
๗๕๓.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๔-๑
๗๕๔.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๔-๒
๗๕๕.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๔-๓
๗๕๖.ทำบุญใช้หนี้ ๑
๗๕๗.ทำบุญใช้หนี้ ๒
๗๕๘.ทำบุญใช้หนี้ ๒-๑
๗๕๙.ทำบุญใช้หนี้ ๒-๒
๗๖๐.ทำบุญใช้หนี้ ๒-๓
๗๖๑.คุณธรรมสำหรับการเลือกตั้ง ๑
๗๖๒.คุณธรรมสำหรับการเลือกตั้ง ๒
๗๖๓.คุณธรรมสำหรับการเลือกตั้ง ๓
๗๖๔.ชีวิตเพียงเท่านี้ก็ทำดีได้อเนกอนันต์ ๑
๗๖๕.ชีวิตเพียงเท่านี้ก็ทำดีได้อเนกอนันต์ ๒
๗๖๖.เทวทูต ๑
๗๖๗.เทวทูต ๒
๗๖๘.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๑
๗๖๙.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๒
๗๗๐.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๓
๗๗๑.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๔
๗๗๒.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๕
๗๗๓.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๖
๗๗๔.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๑
๗๗๕.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๒
๗๗๖.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๓
๗๗๗.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๔
๗๗๘.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๕
๗๗๙.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๖
๗๘๐.ผู้ให้ชีวิตยอมได้ชีวิตตอบ ๑
๗๘๑.ผู้ให้ชีวิตยอมได้ชีวิตตอบ ๒
๗๘๒.พระอุปคุตเถระ-พระนาคเสนเถระ ๑
๗๘๓.พระอุปคุตเถระ-พระนาคเสนเถระ ๒
๗๘๔.ปั้นดินให้เป็นดาว ๑
๗๘๕.ปั้นดินให้เป็นดาว ๒
๗๘๖.ปั้นดินให้เป็นดาว ๓
๗๘๗.ปั้นดินให้เป็นดาว ๔
๗๘๘.ความงามของผู้มีศีล ๑
๗๘๙.ความงามของผู้มีศีล ๒
๗๙๐.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๑
๗๙๑.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๒
๗๙๒.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๓
๗๙๓.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๔
๗๙๔.ความหวังใหม่ไม่ใซ่สิ่งเพ้อฝัน ๑
๗๙๕.ความหวังใหม่ไม่ใซ่สิ่งเพ้อฝัน ๒
๗๙๖.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๑
๗๙๗.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๒
๗๙๘.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๓
๗๙๙.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๔
๘๐๐.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๕
๘๐๑.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๖
๘๐๒.พระอุรังคธาต ๑
๘๐๓.พระอุรังคธาต ๒
๘๐๔.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๑
๘๐๕.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๒
๘๐๖.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๓
๘๐๗.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๔
๘๐๘.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๕
๘๐๙.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๖
๘๑๐.ธรรมปฏิสันถาร แด่ผู้แสวงบุญ ๑
๘๑๑.ธรรมปฏิสันถาร แด่ผู้แสวงบุญ ๒
๘๑๒.ชีวิตที่เต็ม วิสาขะ ๒๕๓๒ ๑
๘๑๓.ชีวิตที่เต็ม วิสาขะ ๒๕๓๒ ๒
๘๑๔.ชีวิตที่เต็ม วิสาขะ ๒๕๓๒ ๓
๘๑๕.ชีวิตที่เต็ม วิสาขะ ๒๕๓๒ ๔
๘๑๖.ทักษิณานุปทาน บูชาเจ้าคุณอาจารย์ ๑
๘๑๗.ทักษิณานุปทาน บูชาเจ้าคุณอาจารย์ ๒
๘๑๘.ตามรักษาสัจจะ ๑
๘๑๙.ตามรักษาสัจจะ ๒
๘๒๐.ธรรมปฏิสันถาร บูรณาการแห่งบุญ ๑
๘๒๑.ธรรมปฏิสันถาร บูรณาการแห่งบุญ ๒
๘๒๒.ธรรมปฏิสันถาร บูรณาการแห่งบุญ ๓
๘๒๓.ธรรมปฏิสันถาร บูรณาการแห่งบุญ ๔
๘๒๔.นะโม บัณฑิตย่อมฝึกตน ๑
๘๒๕.นะโม บัณฑิตย่อมฝึกตน ๒
๘๒๖.นะโม บัณฑิตย่อมฝึกตน ๓
๘๒๗.ให้พรแด่ นักศึกษา ๑
๘๒๘.ให้พรแด่ นักศึกษา ๒
๘๒๙.ให้พรแด่ นักศึกษา ๓
๘๓๐.ให้พรแด่ นักศึกษา ๔
๘๓๑.กองทุนแห่งชีวิต ๑
๘๓๒.กองทุนแห่งชีวิต ๒
๘๓๓.กองทุนแห่งชีวิต ๓
๘๓๔.กองทุนแห่งชีวิต ๔
๘๓๕.กำไรแห่งชีวิต ๑
๘๓๖.กำไรแห่งชีวิต ๒
๘๓๗.กำไรแห่งชีวิต ๓
๘๓๘.กำไรแห่งชีวิต ๔
๘๓๙.กำไรแห่งชีวิต ๕
๘๔๐.กำไรแห่งชีวิต ๕-๑
๘๔๑.วันสำคัญของโลก ๑
๘๔๒.วันสำคัญของโลก ๒
๘๔๓.วันสำคัญของโลก ๓
๘๔๔.วันสำคัญของโลก ๔
๘๔๕.พระอรหันต์ห่อข้าว (จาคานุสสติ) ๑
๘๔๖.พระอรหันต์ห่อข้าว (จาคานุสสติ) ๒
๘๔๗.พระอรหันต์ห่อข้าว (จาคานุสสติ) ๓
๘๔๘.พระอรหันต์ห่อข้าว (จาคานุสสติ) ๔
๘๔๙.เสียงสั่งครั้งสุดท้ายก่อนจากนิพเพทพลาราม ๑
๘๕๐.เสียงสั่งครั้งสุดท้ายก่อนจากนิพเพทพลาราม ๒
๘๕๑.เสียงสั่งครั้งสุดท้ายก่อนจากนิพเพทพลาราม ๓
๘๕๒.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๑-๑
๘๕๓.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๑-๒
๘๕๔.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๒-๑
๘๕๕.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๒-๒
๘๕๖.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๓-๑
๘๕๗.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๓-๒
๘๕๘.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๔-๑
๘๕๙.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๔-๒
๘๖๐.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๕-๑
๘๖๑.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๕-๒
๘๖๒.วันบูรพาจารย์ ๑
๘๖๓.วันบูรพาจารย์ ๒
๘๖๔.ประโยชน์ ๒ โลกนี้และโลกหน้า ๑
๘๖๕.ประโยชน์ ๒ โลกนี้และโลกหน้า ๒
๘๖๖.อันเนื่องมาจากพระบรมสารีริกธาตุ ๑
๘๖๗.อันเนื่องมาจากพระบรมสารีริกธาตุ ๒
๘๖๘.อันเนื่องมาจากพระบรมสารีริกธาตุ ๓
๘๖๙.อันเนื่องมาจากพระบรมสารีริกธาตุ ๔
๘๗๐.ของดีจากป่าช้า กำไรที่ได้จากกงานศพ ๑
๘๗๑.ของดีจากป่าช้า กำไรที่ได้จากกงานศพ ๒
๘๗๒.ของดีจากป่าช้า กำไรที่ได้จากกงานศพ ๓
๘๗๓.ของดีจากป่าช้า กำไรที่ได้จากกงานศพ ๔
๘๗๔.ทักษิณานุสสรณะ (ทำบุญคิคถึง) ๑
๘๗๕.ทักษิณานุสสรณะ (ทำบุญคิคถึง) ๒
๘๗๖.ทักษิณานุสสรณะ (ทำบุญคิคถึง) ๓
๘๗๗.ทักษิณานุสสรณะ (ทำบุญคิคถึง) ๔
๘๗๘.ชีวิตที่จะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ๑
๘๗๙.ชีวิตที่จะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ๒
๘๘๐.ประทีปส่องฤาษี ๑
๘๘๑.ประทีปส่องฤาษี ๒
๘๘๒.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๑
๘๘๓.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๒
๘๘๔.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๓
๘๘๕.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๔
๘๘๖.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๕
๘๘๗.พรแห่งปี ๒๐๐๐ ๑
๘๘๘.พรแห่งปี ๒๐๐๐ ๒
๘๘๙.พระราชทานเพลิง พระครูศรีมณีรักษ์ ๑
๘๙๐.พระราชทานเพลิง พระครูศรีมณีรักษ์ ๒
๘๙๑.พระราชทานเพลิง พระครูศรีมณีรักษ์ ๓
๘๙๒.สายธารที่เปลี่ยนทาง ๑
๘๙๓.สายธารที่เปลี่ยนทาง ๒
๘๙๔.สายธารที่เปลี่ยนทาง ๓
๘๙๕.สายธารที่เปลี่ยนทาง ๔
๘๙๖.ฝ่าโลกพระศรีอารย์ ๑
๘๙๗.ฝ่าโลกพระศรีอารย์ ๒
๘๙๘.ฝ่าโลกพระศรีอารย์ ๓
๘๙๙.ฝ่าโลกพระศรีอารย์ ๔
๙๐๐.งานนัดพบผู้ใผ่ธรรม วันที่ ๕-๑๒-๑
๙๐๑.บุญข้าวสาก-ข้าวประดับดิน ๓ กระแส ๑
๙๐๒.บุญข้าวสาก-ข้าวประดับดิน ๓ กระแส ๒
๙๐๓.ปาฏิบุคลิกทาน ๑
๙๐๔.ปาฏิบุคลิกทาน ๒
๙๐๕.พูดไว้วันละนิดฯ
๙๐๖.ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ๑
๙๐๗.ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ๒
๙๐๘.ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ๓
๙๐๙.ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ๔
๙๑๐.ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ๕
๙๑๑.ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ๖