หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

ขอความเจริญงอกงาม แห่งอริยะธรรมทั้งหลาย จงบังเกิดแด่เหล่าสาธุชนทั้งหลาย ทุกท่านทุกคนเทอญ