พระธรรมเทศนา

โดยหลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ
อนุโมทนา
    ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมครูของเทวดา และ มนุษย์ทั้งหลาย แม้ปรินิพพานนานแล้ว พระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า
     ขออำนวยพร ศิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูลผล ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจ ความผาสุกทุกประการ จงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัท เพื่อนสหธรรมมิก ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจใผ่ในศีลในธรรม ผู้แสวงหาคุณงามความดี ทั้งหลายโดยทั่วกัน ทุกท่านทุกคน ณ โอกาสนี้
      ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านทั้งหลายกำลังจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถา คือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรม อันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดี เพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟัง จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฎิบัติกิจ ชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคม แก่พระศาสนาแก่ประเทศชาติบ้านเมือง สืบไป
       พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ทรงอนุญาตให้พระแสดงธรรมเมื่อคนมีอะไรปกปิดที่บนหัว คนโบราณว่าไว้ “คั่นสิไถนาให้ ถามควายเบิ่งซะก่อน คั่นว่าควายบ่อพร้อมอย่าจูงเข้าใส่ไถ คั่นสิเทศนาให้ ถามคนฟังเบิ่งสาก่อน คั่นคนฟังบ่อพร้อม กุมเทศน์บาปสิกิน”
 ≡ หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ 

 

≡ รวมรายการพระธรรมเทศนา ๑ – ๑๘

๑.พระธรรมเทศนาแนวทางปฏิบัติ (๑ – ๖)
แนวทางปฏิบัติ ๑
๐๐๑.สิบขุนพลแห่งกองทัพมาร
๐๐๒.สิบประจันบานแห่งกองทัพธรรม
๐๐๓.สมาธิสูตร ปี๔๑.๑
๐๐๔.สมาธิสูตร ปี๔๑.๒
๐๐๕.สมาธิสูตร ปี๔๑.๓
๐๐๖.สมาธิสูตร ปี๔๑.๔
๐๐๗.เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๑
๐๐๘.เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๒
๐๐๙.ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ ๑
๐๑๐.ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ ๒
๐๑๑.มหาสติปัฏฐาน ๑
๐๑๒.มหาสติปัฏฐาน ๒
๐๑๓.มหาสติปัฏฐาน ๓
๐๑๔.มหาสติปัฏฐาน ๔

แนวทางปฏิบัติ ๒
๐๑๕.ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๑
๐๑๖.ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๒
๐๑๗.ทาง ๕ สายสลายทุกข์- ๑
๐๑๘.ทาง ๕ สลายทุกข์ -๒
๐๑๙.ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์-๑
๐๒๐.ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์-๒
๐๒๑.อริยมรรคมีองค์แปด(วิสาขะ ๓๖)
๐๒๒.ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ ๓๖) ๑
๐๒๓.ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ ๓๖) ๒
๐๒๔.อริยสัจสี่ในอานาปานสติ-๑
๐๒๕.อริยสัจสี่ในอานาปานสติ-๒

แนวทางปฏิบัติ ๓
๐๒๖.จิตตภาวนา การพัฒนาทางจิต
๐๒๗.แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ ๑
๐๒๘.แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ ๒
๐๒๙.อานิสงส์ของอานาปานสติ ๑
๐๓๐.อานิสงส์ของอานาปานสติ ๒
๐๓๑.อานาปานสติพื้นฐาน ๑
๐๓๒.อานาปานสติพื้นฐาน ๒
๐๓๓.สูญญกถา ๑
๐๓๔.สูญญกถา ๒
๐๓๕.การอบรมพัฒนาจิต ๑
๐๓๖.การอบรมพัฒนาจิต ๒
๐๓๗.การอบรมพัฒนาจิต ๓
๐๓๘.การอบรมพัฒนาจิต ๔
๐๓๙.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๑
๐๔๐.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๒
๐๔๑.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๓
๐๔๒.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๔
๐๔๓.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๕
๐๔๔.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๖
๐๔๕.อานาปานสติ-๑
๐๔๖.อานาปานสติ-๒

แนวทางปฏิบัติ ๔
๐๔๗.สมาธิภาวนาสำหรับนักศึกษา
๐๔๘.ความว่าง-๑
๐๔๙.ความว่าง-๒
๐๕๐.การปฏิบัติที่ไม่ผิด-๑
๐๕๑.การปฏิบัติที่ไม่ผิด-๒
๐๕๒.ทางสายกลาง-๑
๐๕๓.ทางสายกลาง-๒
๐๕๔.มรรคคือหนทาง-๑
๐๕๕.มรรคคือหนทาง-๒
๐๕๖.การอบรมจิต-๑
๐๕๗.ขบวนการอบรมกาย-๑
๐๕๘.ขบวนการอบรมกาย-๒
๐๕๙.อริยาบทแห่งการปฏิบัติธรรม-๑
๐๖๐.อริยาบทแห่งการปฏิบัติธรรม-๒
๐๖๑.แก่นสารของอานาปานสติ-๑
๐๖๒.แก่นสารของอานาปานสติ-๒
๐๖๓.แก่นสารของอานาปานสติ-๓
๐๖๔.แก่นสารของอานาปานสติ-๔
๐๖๕.นักรบสงคามเย็น-๑
๐๖๖.นักรบสงคามเย็น-๒

แนวทางปฏิบัติ ๕
๐๖๗.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง-๑
๐๖๘.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง-๒
๐๖๙.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง-๓
๐๗๐.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง-๔
๐๗๑.อรัญญะสุตตะ สมาธิ-๑
๐๗๒.อรัญญะสุตตะ สมาธิ-๒
๐๗๓.อรัญญะสุตตะ สมาธิ-๓
๐๗๔.อรัญญะสุตตะ สมาธิ-๔
๐๗๕.สัมมาสมาธิ-๑
๐๗๖.สัมมาสมาธิ-๒
๐๗๗.สัมมาสมาธิ-๓
๐๗๘.สัมมาสมาธิ-๔
๐๗๙.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๑
๐๘๐.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๒
๐๘๑.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๓
๐๘๒.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๔
๐๘๓.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๕

แนวทางปฏิบัติ ๖
๐๘๔.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๑-๑
๐๘๕.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๑-๒
๐๘๖.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๑-๓
๐๘๗.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๑-๔
๐๘๘.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๒-๑
๐๘๙.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๒-๒
๐๙๐.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๒-๓
๐๙๑.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๒-๔
๐๙๒.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสคิ) ภาค-๓-๑
๐๙๓.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสคิ) ภาค-๓-๒
๐๙๔.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค-๓-๓
๐๙๕.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๓-๔
๐๙๖.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๔-๑
๐๙๗.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๔-๒
๐๙๘.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๔-๓
๐๙๙.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๔-๔
๑๐๐.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๕-๑
๑๐๑.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๕-๒
๑๐๒.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๕-๓
๑๐๓.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๕-๔

๒.ทำวัตรสวดมนต์-บทสวดพิเศษ
๑๐๔.ทำวัตรเช้า ปีพ.ศ.๒๕๕๐
๑๐๕.ทำวัตรเย็น ปีพ.ศ.๒๕๕๐
๑๐๖.ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
๑๐๗.มูลเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัย
๑๐๘.ทวัตติงสาการปาฐะ
๑๐๙.อัปปมาทธัมมคาถา
๑๑๐.สังเวคอิธชีวิตคาถา
๑๑๑.ธัมมปริยายะ
๑๑๒.ภัทเทกรัตตคาถา
๑๑๓.เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๑๑๔.อริยธนคาถา
๑๑๕.โอวาทปาฏิโมกขคาถา
๑๑๖.สมาธิสูตร
๑๑๗.พุทธภาษิตสำคัญในอานาปานสติสูตรไม่จบ
๑๑๘.ธัมมปหังสนปาฐะ
๑๑๙.พุทธภาษิตเกี่ยวกับนักบวช
๑๒๐.สัพพปัตติทานคาถา
๑๒๑.อุททิสสนาไม่สมบูรณ์
๑๒๒.กะระณียะเมตตะสุตตัง – เขมี
๑๒๓.บทปลงสังขาร
๑๒๔.ปัจจยวิภังควาโร
๑๒๕.จุลลไชยยปกรณ์ไม่จบ
๑๒๖.มงคลลาว
๑๒๗.เมตตานิสังสสุตตปาฐะ
๑๒๘.ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
๑๒๙.บทสวดพิเศษ
๑๓๐.พุทธบารมี

๓.พระธรรมเทศนา ปีพ.ศ. ๒๕๓๖
๑๓๑.ฟ้าสนธยา ๖ มี.ค.๓๖-๒
๑๓๒.ฟ้าสาง ๗ มี.ค.๓๖-๑
๑๓๓.ฟ้าสาง ๗ มี.ค.๓๖-๒
๑๓๔.ฟ้าสนธยา ๗ มี.ค.๓๖-๑
๑๓๕.ฟ้าสนธยา ๗ มี.ค.๓๖-๒
๑๓๖.ฟ้าสาง.๘ มี.ค.๓๖-๑
๑๓๗.ฟ้าสาง.๘ มี.ค.๓๖-๒
๑๓๘.ฟ้าสนธยา ๘ มี.ค.๓๖-๑
๑๓๙.ฟ้าสนธยา ๘ มี.ค.๓๖-๒
๑๔๐.ฟ้าสาง ๙ มี.ค.๓๖-๑
๑๔๑.ฟ้าสาง ๙ มี.ค.๓๖-๒

๔.พระธรรมเทศนาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ปีพ.ศ. ๒๕๓๗
๑๔๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๑ ม.ค.๒๕๓๗
๑๔๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๒ ม.ค ๒๕๓๗ ม้วนที ๑
๑๔๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๒ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๔๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๓ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๔๖.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๓ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๔๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๔ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๔๘.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๔ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๔๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๕ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๕ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๑.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๖ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๖ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๑ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๒ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๒ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๖.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๓ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๓ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๘.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๔ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๔ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๖๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๕ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๖๑.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๕ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๖๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๖ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๖๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๖ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๖๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๗ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๖๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๗ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒

๕.พระธรรมเทศนาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ปีพ.ศ. ๒๕๓๘
๑๖๖.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๐ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๖๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๐ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๖๘.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๖๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๒ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๑.ตอบปัญหา ๑๒ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๓ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๓ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๔ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๔ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๖.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๕ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๕ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๗๘.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๗๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๐ ม.ค. ๒๕๓๘
๑๘๑.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๘๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๒ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๘๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๒ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๓ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๘๖.ธอบปัญหาก่อนฟ้าสาง ๑๓ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๔ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๘๘.ตอบปัญหาก่อนฟ้าสาง ๑๔ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๘๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๕ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๙๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๕ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒
๑๙๑.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๑
๑๙๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๖ ม.ค. ๒๕๓๘ ม้วนที่ ๒

๖.พระธรรมเทศนาวันวิสาขะ ปีพ.ศ. ๒๕๓๘
๑๙๓.วิสาขะ ก่อนฟ้าสนธยา๑๒ พ.ค.๓๘. ๑
๑๙๔.วิสาขะ ก่อนฟ้าสนธยา๑๒ พ.ค.๓๘. ๒
๑๙๕.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๑
๑๙๖.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๒
๑๙๗.วิสาขะ ภาคกลางวัน๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๑
๑๙๘.วิสาขะ ภาคกลางวัน๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๒
๑๙๙.วิสาขะ ภาคกลางคืน๑๓ พ.ค.๒๕๓๘. ๒
๒๐๐.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๔ พ.ค.๒๕๓๘. ๑
๒๐๑.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๔ พ.ค.๒๕๓๘. ๒
๒๐๒.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๕ พ.ค.๒๕๓๘. ๑
๒๐๓.วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง๑๕ พ.ค.๒๕๓๘. ๒

๗.พระธรรมเทศนาอนุโมทนา ปีพ.ศ. ๒๕๓๘
๒๐๔.อนุโมทนา ๑๐ ม.ค. ๓๘
๒๐๕.อนุโมทนา ๑๑ ม.ค. ๓๘
๒๐๖.อนุโมทนา ๑๒ ม.ค. ๓๘
๒๐๗.อนุโมทนา ๑๓ ม.ค. ๓๘
๒๐๘.อนุโมทนา๑๔ ม.ค. ๓๘
๒๐๙.อนุโมทนา ๑๕ ม.ค. ๓๘
๒๑๐.อนุโมทนา ๑๖ ม.ค.๓๘(๑)
๒๑๑.อนุโมทนา๑๖ ม.ค.๓๘(๒)
๒๑๒.อนุโมทนา ๗ ส.ค.๓๙
๒๑๓.อนุโมทนา ๑๙ ก.ย.๓๙
๒๑๔.อนุโมทนา ๒๖ ก.ย.๓๙
๒๑๕.อนุโมทนา ๒๖ ต.ค.๓๙
๒๑๖.อนุโมทนา ๒๘ ส.ค.๓๙
๒๑๗.อนุโมทนา ๓๑ ต.ค.๓๙
๒๑๘.อนุโมทนา ปี ๓๙
๒๑๙.อนุโมทนา ๘ ต.ค.๓๔
๒๒๐.อนุโมทนา ๒๔ ก.ย.๓๔
๒๒๑.อนุโมทนา ๔ ส.ค.๔๔
๒๒๒.อารยธรรมตะวันตก

๘.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๕
๒๒๓.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๖ ธ.ค.๔๕
๒๒๔.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๑ธ.ค.๔๕
๒๒๕.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๒ ธ.ค.๔๕
๒๒๖.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๖ ธ.ค.๔๕
๒๒๗.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๗ ธ.ค.๔
๒๒๘.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๒ ธ.ค.๔๕
๒๒๙.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๓ ธ.ค.๔๕
๒๓๐.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๗ ธ.ค.๔๕
๒๓๑.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๘ ธ.ค.๔
๒๓๒.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๓ ธ.ค.๔๕
๒๓๓.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๔ ธ.ค.๔๕
๒๓๔.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๘ ธ.ค.๔๕
๒๓๕.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๙ ธ.ค.๔๕
๒๓๖.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๔ ธ.ค.๔๕
๒๓๗.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๕ ธ.ค.๔๕
๒๓๘.เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง ๑๐ ธ.ค.๔๕
๒๓๙.เสขะปฏิปทา ฟ้าสนธยา ๕ ธ.ค.๔๕
๒๔๐.เสขะปฏิปทา อนุโมทนาคาถา ๘ ธ.ค.๔๕

๙.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๖
๒๔๑.ความเข้าใจในอริยสัจจ
๒๔๒.ความสุขในสมาธิ
๒๔๓.ความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ๑
๒๔๔.ความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ๒
๒๔๕.ทำความบริสุทธิแห่งจิต
๒๔๖.ภัทเทกรัตตคาถา
๒๔๗.เว้นชั่วเข้าหาธรรม ๑
๒๔๘.เว้นชั่วเข้าหาธรรม ๒
๒๔๙.ความสุขของความดี
๒๕๐.ความเพียรที่ยั่งยืน
๒๕๑.ความเข้าใจในสมาธิ
๒๕๒.ความเข้าใจในสมาธิ

๑๐.พระธรรมเทศนาวันวิสาขะ ปีพ.ศ. ๒๕๔๖
๒๕๓.กระแสแห่งการพัฒนาการของโลก ๑
๒๕๔.กระแสแห่งการพัฒนาการของโลก ๒
๒๕๕.การเจริญสมาธิภาวนา ๑
๒๕๖.การเจริญสมาธิภาวนา ๒
๒๕๗.การเจริญสมาธิภาวนา ๓
๒๕๘.ยุคพุทธกาล ๑
๒๕๙.ยุคพุทธกาล ๒
๒๖๐.ยุคพุทธกาล ๓
๒๖๑.สิ่งที่ได้มาโดยยาก
๒๖๒.วันสำคัญของโลก ๑
๒๖๓.วันสำคัญของโลก ๒

๑๑.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๗
๒๖๔.กัลยาณธรรม ๑ ส.ค.๔๗-๑
๒๖๕.กัลยาณธรรม ๑ ส.ค.๔๗-๒
๒๖๖.อย่าให้ขณะล่วงเลยไป ๓ ส.ค.๔๗- ๑
๒๖๗.อย่าให้ขณะล่วงเลยไป ๓ ส.ค.๔๗- ๒
๒๖๘.สัมมาทิฏฐิสองระดับ ๔ ส.ค.๔๗-๑
๒๖๙.สัมมาทิฏฐิสองระดับ ๔ ส.ค.๔๗-๒
๒๗๐.แนวทางแห่งการปฏิบัติ ๘ ส.ค.๔๗-๑
๒๗๑.แนวทางแห่งการปฏิบัติ ๘ ส.ค.๔๗-๒
๒๗๒.บุญกิริยา ๘ ส.ค.๔๗-๑
๒๗๓.อานาปานสติ ๙ ส.ค.๔๗
๒๗๔.รุ่งอรุณแห่งพรหมจรรย์ ๑๐ ส.ค.๔๗
๒๗๕.บูรพาจารย์ ๑๔ ส.ค.๔๗-๑
๒๗๖.อบรมคณะครูอาจารย์ งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ส.ค. ๔๗-๑
๒๗๗.อบรมคณะครูอาจารย์ งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ส.ค. ๔๗-๒
๒๗๘.อบรมคณะครูอาจารย์ งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ส.ค. ๔๗-๓

๑๒.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๗
๒๗๙.ปฐมนิเทศเสขะปฏิปทา ๘ ส.ค.๔๗-๑
๒๘๐.ปฐมนิเทศเสขะปฏิปทา ๘ ส.ค.๔๗-๒
๒๘๑.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์
๒๘๒.จรณะ ๑๕ ๙ ม.ค ๔๗-๑
๒๘๓.จรณะ ๑๕ ๙ ม.ค ๔๗-๒
๒๘๔.อานาปานสติ ๑๐ ม.ค ๔๗-๑
๒๘๕.อานาปานสติ ๑๐ ม.ค ๔๗-๒
๒๘๖.การเพ่งให้เกิดปัญญา ๑๒ ม.ค.๔๗ – ๑
๒๘๗.การเพ่งให้เกิดปัญญา ๑๒ ม.ค.๔๗ – ๒
๒๘๘.การฝึกตน ๑๓ ม.ค ๔๗-๑
๒๘๙.การฝึกตน ๑๓ ม.ค ๔๗-๒
๒๙๐.บูรณาการการศึกษา ๑๓ ม.ค ๔๗ ภาค๑-๑
๒๙๑.บูรณาการการศึกษา ๑๓ ม.ค ๔๗ ภาค๑-๒
๒๙๒.ภัทเทกรัตตคาถา ศิลปะแห่งการดำรงค์ชีวิต๑๔ ม.ค ๔๗-๑
๒๙๓.ภัทเทกรัตตคาถา ศิลปะแห่งการดำรงค์ชีวิต๑๔ ม.ค ๔๗-๒
๒๙๔.บูรณาการการศึกษา ๑๔ ม.ค ๔๗ ภาค ๒
๒๙๕.ธัมมปริยายะคาถา ๑๕ ส.ค.๔๗
๒๙๖.อริยวัฑฒิธรรม ๕ ๑๕ ม.ค.๔๗-๑
๒๙๗.อริยวัฑฒิธรรม ๕ ๑๕ ม.ค.๔๗-๒
๒๙๘.การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต ๑๖ ม.ค.๔๗-๑
๒๙๙.การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต ๑๖ ม.ค.๔๗-๒

๑๓.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๘
๓๐๐.กองทุนของการศึกษา(สัมปทา๗)-๑
๓๐๑.กองทุนของการศึกษา(สัมปทา๗)-๒
๓๐๒.บวชเพื่ออะไร-๑
๓๐๓.บวชเพื่ออะไร-๒
๓๐๔.บวชเพื่ออะไร-๓
๓๐๕.ห่วงใยพระบวชใหม่-๑
๓๐๖.ห่วงใยพระบวชใหม่-๒
๓๐๗.ห่วงใยพระบวชใหม่-๓
๓๐๘.ปฏิบัติธรรมคืออะไร-๑
๓๐๙.ปฏิบัติธรรมคืออะไร-๒
๓๑๐.อริยะสงฆ์กับสมมุติสงฆ์-๑
๓๑๑.อริยะสงฆ์กับสมมุติสงฆ์-๒
๓๑๒.การสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้น-๑
๓๑๓.การสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้น-๒
๓๑๔.ความคิดเพื่อพิชิตกิเลส-๑
๓๑๕.ความคิดเพื่อพิชิตกิเลส-๒
๓๑๖.ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-๑
๓๑๗.ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-๒
๓๑๘.ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-๓
๓๑๙.แก่นแท้ของพุทธศาสนา-๑
๓๒๐.แก่นแท้ของพุทธศาสนา-๒
๓๒๑.แก่นแท้ของพุทธศาสนา-๓
๓๒๒.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไร
๓๒๓.วิถีชีวิตของนักบวช-๑
๓๒๔.วิถีชีวิตของนักบวช-๒
๓๒๕.โยมให้ ๕ พระให้ ๖-๑
๓๒๖.โยมให้ ๕ พระให้ ๖-๒
๓๒๗.ธัมมปริยายะ-๑
๓๒๘.ธัมมปริยายะ-๒
๓๒๙.ธัมมปริยายะ-๓
๓๓๐.ธัมมปริยายะ-๔
๓๓๑.ทำความเข้าใจเรื่องบุญ-๑
๓๓๒.ทำความเข้าใจเรื่องบุญ-๒
๓๓๓.พัฒนาความสามารถให้มีอิสระภาพ-๑
๓๓๔.พัฒนาความสามารถให้มีอิสระภาพ-๒
๓๓๕.วันแม่และแม่ของวัน-๑
๓๓๖.วันแม่และแม่ของวัน-๒
๓๓๗.วันแม่และแม่ของวัน-๓
๓๓๘.อานาปานสติเพื่อความสุข-๑
๓๓๙.อานาปานสติเพื่อความสุข-๒
๓๔๐.อานาปานสติเพื่อความสุข-๓
๓๔๑.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๒ ประเภท-๑
๓๔๒.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๒ ประเภท-๒
๓๔๓.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๒ ประเภท-๓
๓๔๔.ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย-๑
๓๔๕.ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย-๒
๓๔๖.ทำความเข้าใจในพรหมจรรย์-๑
๓๔๗.ทำความเข้าใจในพรหมจรรย์-๒
๓๔๘.ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-๑
๓๔๙.ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-๒
๓๕๐.ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-๓
๓๕๑.ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-๒
๓๕๒.ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-๓
๓๕๓.จะทำอานาปานสติอย่างไร-๑
๓๕๔.จะทำอานาปานสติอย่างไร-๒
๓๕๕.ความสุขที่เกิดจากสมาธิ-๑
๓๕๖.ความสุขที่เกิดจากสมาธิ-๒
๓๕๗.ความไม่ประมาทในธรรม ๕ ประการ-๑
๓๕๘.ความไม่ประมาทในธรรม ๕ ประการ-๒
๓๕๙.ทำความเข้าใจในฌาณ-๑
๓๖๐.ทำความเข้าใจในฌาณ-๒
๓๖๑.ความเป็นมาวันบุญข้าวสาก-๑
๓๖๒.ความเป็นมาวันบุญข้าวสาก-๒
๓๖๓.คุณค่าของการคารวะตา-๑
๓๖๔.คุณค่าของการคารวะตา-๒
๓๖๕.คุณค่าของการคารวะตา-๓
๓๖๖.บูรณาการในวันบุญกฐิน-๑
๓๖๗.บูรณาการในวันบุญกฐิน-๒
๓๖๘.บูรณาการในวันบุญกฐิน-๓
๓๖๙.บูรณาการในวันบุญกฐิน-๔
๓๗๐.ทำความเข้าในสมาธิภาวนา-๑
๓๗๑.ทำความเข้าในสมาธิภาวนา-๒
๓๗๒.การปรับอินทรีย์ ๕-๑
๓๗๓.การปรับอินทรีย์ ๕-๒
๓๗๔.การปรับอินทรีย์ ๕-๓
๓๗๕.การปรับอินทรีย์ ๕-๔
๓๗๖.สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-๑
๓๗๗.สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-๒
๓๗๘.สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-๓
๓๗๙.อานาปานสติ ๘ ขั้นตอน-๑
๓๘๐.อานาปานสติ ๘ ขั้นตอน-๒
๓๘๑.อานาปานสติ ๘ ขั้นตอน-๓
๓๘๒.สมาธิภาวนาโดยวิธีใด-๑
๓๘๓.สมาธิภาวนาโดยวิธีใด-๒
๓๘๔.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๑
๓๘๕.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๒
๓๘๖.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๓
๓๘๗.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๔
๓๘๘.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๕
๓๘๙.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-๑
๓๙๐.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-๒
๓๙๑.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-๓
๓๙๒.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-๔
๓๙๓.ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-๑

๑๔.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๘
๓๙๔.ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ ๑
๓๙๕.ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ ๒
๓๙๖.ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ ๓
๓๙๗.ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ ๔
๓๙๘.สภาพแห่งบุญ ๑
๓๙๙.สภาพแห่งบุญ ๒
๔๐๐.สัจจธรรม ๑
๔๐๑.สัจจธรรม ๒
๔๐๒.ทานของบัณฑิต ๑
๔๐๓.ทานของบัณฑิต ๒
๔๐๔.บูรณาการแห่งสมาธิภาวนา ๑
๔๐๕.บูรณาการแห่งสมาธิภาวนา ๒
๔๐๖.บุคคล ๓ จำพวก ๑
๔๐๗.บุคคล ๓ จำพวก ๒
๔๐๘.อานาปานสติ๑
๔๐๙.อานาปานสติ๒
๔๑๐.จรณะ๑๕ ๑
๔๑๑.จรณะ๑๕ ๒
๔๑๒.บุญถวายศาลาเสขะปฏิปทา ๑๓
๔๑๓..สืบต่อบุญด้วยบุญ ๑
๔๑๔.สืบต่อบุญด้วยบุญ ๒
๔๑๕.บุญสิกขา-ไตรสิกขา ๑
๔๑๖.บุญสิกขา-ไตรสิกขา ๒
๔๑๗.อานาปานสติ ๑
๔๑๘.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๑๙.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๐.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๑.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๒.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๓.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๔.อนุโมทนาเสขะ ๔๘(เจ้าคุณ)
๔๒๕.อนุโมทนาเสขะ ๔๘(อ.จรัญ)
๔๒๖.อนุโมทนาเสขะ ๔๘(อ.สุโข)
๔๒๗.พระมหาทองรัตน์
๔๒๘.พระคุณแม่(อ.สุโข)
๔๒๙.ทำบุญเพิ่ม

๑๕.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๙
๔๓๐.ก่อนฟ้าสางวันที่ ๒๒ ก.ค.๔๙-๑
๔๓๑.ก่อนฟ้าสางวันที่ ๒๒ ก.ค.๔๙-๒
๔๓๒.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๒ ก.ค. ๔๙-๑
๔๓๓.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๒ ก.ค. ๔๙-๒
๔๓๔.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๓ ก.ค.๔๙-๑
๔๓๕.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๓ ก.ค.๔๙-๒
๔๓๖.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๔ ก.ค.๔๙-๑
๔๓๗.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๔ ก.ค.๔๙-๒
๔๓๘.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๔ ก.ค.๔๙-๓
๔๓๙.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๔ ก.ค.๔๙-๔
๔๔๐.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๕ ก.ค. ๔๙-๑
๔๔๑.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๕ ก.ค. ๔๙-๒
๔๔๒.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๕ ก.ค. ๔๙-๓
๔๔๓.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๕ ก.ค. ๔๙-๔
๔๔๔.ฟ้าสาง วันที่ ๒๖ ก.ค. ๔๙-๑
๔๔๕.ฟ้าสาง วันที่ ๒๖ ก.ค. ๔๙-๒
๔๔๖.ฟ้าสนธยา วันที่ ๓๐ ก.ค.๔๙-๑
๔๔๗.ฟ้าสนธยา วันที่ ๓๐ ก.ค.๔๙-๒
๔๔๘.ฟ้าสาง วันที่ ๑ ส.ค. ๔๙-๑
๔๔๙.ฟ้าสาง วันที่ ๑ ส.ค. ๔๙-๒
๔๕๐.อนุโมทนา วันที่ ๒ สิงหาคม ๔๙
๔๕๑.อนุโมทนา วันที่ ๒๕กรกฎาคม ๔๙-๑
๔๕๒.อนุโมทนา วันที่ ๒๕กรกฎาคม ๔๙-๒
๔๕๓.ฟ้าสนธยาวันที่ ๕ ส.ค. ๔๙-๑
๔๕๔.ฟ้าสนธยาวันที่ ๕ ส.ค. ๔๙-๒
๔๕๕.ณ.สิมน้ำ๒๕ ก.ค.๔๙-๑
๔๕๖.ณ.สิมน้ำ๒๕ ก.ค.๔๙-๒
๔๕๗.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๗ ก.ค. ๔๙-๑
๔๕๘.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๗ ก.ค. ๔๙-๒
๔๕๙.ฟ้าสนธยาวันที่ ๒ ส.ค. ๔๙-๑
๔๖๐.ฟ้าสนธยาวันที่ ๒ ส.ค. ๔๙-๒
๔๖๑.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๓ ส.ค. ๔๙-๑
๔๖๒.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๓ ส.ค. ๔๙-๒
๔๖๓.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๓ ส.ค. ๔๙-๓
๔๖๔.ฟ้าสนธยา วันที่ ๙ ส.ค. ๔๙-๑
๔๖๕.ฟ้าสนธยา วันที่ ๙ ส.ค. ๔๙-๒
๔๖๖.โจรกลับใจ ๒
๔๖๗.ความทุกข์ของผู้หญิง

๑๖.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๙
๔๖๘.ปฏิบัติธรรมแบบบูรณาการณ์ในเสขะปฏิปทา ๑
๔๖๙.ปฏิบัติธรรมแบบบูรณาการณ์ในเสขะปฏิปทา ๒
๔๗๐.อาวาสิกาวัตร
๔๗๑.บทบาทและคุณค่าของสมาธิ ๑
๔๗๒.บทบาทและคุณค่าของสมาธิ ๒
๔๗๓.ทำบุญใช้หนี้
๔๗๔.ศิลปะในการตาย ๑
๔๗๕.ศิลปะในการตาย ๒
๔๗๖.ทิศทางธรรมชาติ ๑
๔๗๗.ทิศทางธรรมชาติ ๒
๔๗๘.บุญที่ต้องศึกษา
๔๗๙.ปฐมนิเทศ ๑
๔๘๐.ปฐมนิเทศ ๒
๔๘๑.ปฐมนิเทศน์ ๑
๔๘๒.ปฐมนิเทศน์ ๒
๔๘๓.สังฆกรณะวสิกตา
๔๘๔.อานาปานสติ ปริทัศน์-๑
๔๘๕.อานาปานสติ ปริทัศน์-๒
๔๘๖.สมาธิภาวนา ๑
๔๘๗.สมาธิภาวนา ๒
๔๘๘.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ
๔๘๙.กัณลยาณมิตร ยังใจให้เจริญ -๑
๔๙๐.กัณลยาณมิตร ยังใจให้เจริญ -๒
๔๙๑.กัณลยาณมิตร ยังใจให้เจริญ -๓
๔๙๒.บูรณาการในการศึกษาในยุคปัจจุบัน-๑
๔๙๓.บูรณาการในการศึกษาในยุคปัจจุบัน-๒
๔๙๔.บูรณาการในการศึกษาในยุคปัจจุบัน-๓
๔๙๕.บูรณาการในการศึกษาในยุคปัจจุบัน-๔
๔๙๖.วันนี้เป็นวันทิพย์
๔๙๗.ทบทวนเสขะปฏิปทา-๑
๔๙๘.ทบทวนเสขะปฏิปทา-๒
๔๙๙.ทบทวนเสขะปฏิปทา-๓
๕๐๐.ทบทวนเสขะปฏิปทา-๔
๕๐๑.ความไม่ประมาท-๑
๕๐๒.ความไม่ประมาท-๒
๕๐๓.ความไม่ประมาท-๓
๕๐๔.หลักการคารวะตา-๑
๕๐๕.หลักการคารวะตา-๒
๕๐๖.หลักการคารวะตา-๓
๕๐๗.หลักการคารวะตา-๔
๕๐๘.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี๔๙-๑
๕๐๙.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี๔๙-๒
๕๑๐.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี๔๙-๓
๕๑๑.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี๔๙-๔
๕๑๒.บุญรักษา อ.สุโข (วันที่ ๑๑)
๕๑๓.ความดีที่ต้องรีบกระทำ อ.จรัญ
๕๑๔.หน้าที่ของนักบวช-๑

๑๗.ธรรมบรรยายเสียงอิสาณ
๕๑๕.อาณาจักรศรีโคตบูร ๑
๕๑๖.อาณาจักรศรีโคตบูร ๒
๕๑๗.เหลียวหลังของเก่า ๑
๕๑๘.เหลียวหลังของเก่า ๒
๕๑๙.เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น แว่นส่องธรรม
๕๒๐.เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น ไอ้ชาติคน
๕๒๑.เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น ศูนย์ สาม สี่
๕๒๒.ธรรมคีตา
๕๒๓.โภชนาปฏิสังยุต
๕๒๔.โภชนาปฏิวังยุต ๑
๕๒๕.โภชนาปฏิสังยุต ๒
๕๒๖.โลกาวินาศ
๕๒๗.สู่ความเป็นนิคส์ ๑
๕๒๘.สู่ความเป็นนิคส์ ๒
๕๒๙.ศราทเทศนาสองฝั่งโขง
๕๓๐.พระคุณแม่
๕๓๑.กล่อมนิทรา ภาวนาก่อนนอน ๑
๕๓๒.กล่อมนิทรา ภาวนาก่อนนอน ๒
๕๓๓.แผ่นดินธรรม-ทอง ๑
๕๓๔.แผ่นดินธรรม-ทอง ๒
๕๓๕.เสริมเสน่ห์เสริมมงคล
๕๓๖.บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๑
๕๓๗.บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๒
๕๓๘.ศารทเทศนาสองฝั่ง โขง-๑
๕๓๙.ศารทเทศนาสองฝั่ง โขง-๒
๕๔๐.ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ๑
๕๔๑.ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ๒
๕๔๒.สู่อ้อมกอดนิพเพฯ๑
๕๔๓.เสียงสั่งครั้งสุดท้าย
๕๔๔.พระธรรมก่อนฟ้าสาง
๕๔๕.ธรรมะลีลาเข้าพรรษา
๕๔๖.ทิศทางชนบท
๕๔๗.สู่อ้อมกอดนิพเพฯ๒
๕๔๘.ธรรมะลีลา ก่อนบิณฑบาตร ๑
๕๔๙.ธรรมะลีลา ก่อนบิณฑบาตร ๒
๕๕๐.วิถีชีวิตของนักบวช
๕๕๑.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๑
๕๕๒.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๒
๕๕๓.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๓
๕๕๔.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๔
๕๕๕.เวสสันดร.เสียงอีสาน ๕
๕๕๖.อินทิญานสอนลูก ภาค๑-๑
๕๕๗.อินทิญานสอนลูก ภาค๑-๒
๕๕๘.อินทิญานสอนลูก ภาค๒-๑
๕๕๙.อินทิญานสอนลูก ภาค๒-๒

๑๘.ธรรมบรรยายภาษาอังกฤษ ปีพ.ศ. ๒๕๕๑
๕๖๐.Foundation ๑
๕๖๑.Foundation ๒
๕๖๒.Introuce

 

    ขออนุโมทนา สาธุการ ความไม่ประมาท ความพากเพียรพยายาม
ของท่านทั้งหลาย โดยทั่วกัน ทุกท่าน ทุกคน ...เทอญ